Privacy Thai

Y-Prime, LLC
นโยบายความเป็นส่วนตัว

วัตถุประสงค์
Y-Prime, LLC (YPrime) มีความมุ่งมั่นที่จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวอย่างโปร่งใส ประกาศฉบับนี้ระบุคำมั่นที่ YPrime มีให้ในเรื่องความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองข้อมูล และสิทธิและภาระผูกพันของบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว

ประกาศฉบับนี้ใช้กับข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมการวิจัยทางคลินิก ผู้ค้า ผู้สมัครงาน พนักงาน ผู้รับจ้าง อดีตพนักงาน และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ YPrime (เช่น คุกกี้และแท็กอินเทอร์เน็ต) ซึ่งได้มีการจัดหาให้หรือที่เก็บรวบรวมและประมวลผลโดย YPrime

สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณในรัฐแคลิฟอร์เนีย
ภายใต้กฎหมาย “Shine the Light” ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้พำนักในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เพื่อการรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อการใช้งานส่วนตัว การใช้งานในครอบครัว หรือการใช้งานในครัวเรือน มีสิทธิ์ที่จะขอและได้รับข้อมูลจากเรา (หนึ่งครั้งต่อปีปฏิทิน) ซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้าที่เราได้แบ่งปัน (ถ้ามี) กับธุรกิจอื่นเพื่อการใช้งานในการทำการตลาดโดยตรงของธุรกิจเหล่านั้น  หากเกี่ยวข้อง ข้อมูลนี้จะรวมถึงหมวดหมู่ของข้อมูลลูกค้า และชื่อและที่อยู่ของธุรกิจที่เราได้แบ่งปันข้อมูลลูกค้าให้ในปีปฏิทินก่อนหน้า (เช่น คำขอที่มีในปี 2021 จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการแบ่งปันข้อมูลในปี 2020 ถ้ามี)

หากต้องการขอรับข้อมูลนี้ โปรดส่งข้อความอีเมลมาที่ privacy@yprime.com โดยระบุ “Request for California PrivacyInformation” ในบรรทัดหัวข้อและในเนื้อหาข้อความของคุณ เราจะตอบกลับโดยให้ข้อมูลที่คุณขอแก่คุณทางที่อยู่อีเมลของคุณ

โปรดทราบว่าการแบ่งปันข้อมูลบางรายการจะไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย “Shine the Light” และคำตอบของเราจะรวมถึงเฉพาะข้อมูลการแบ่งปันที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายเท่านั้น

YPrime เคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคล และให้ความสำคัญกับความไว้ใจของลูกค้า พนักงาน ผู้เข้าร่วมการวิจัย ผู้บริโภค พันธมิตรทางธุรกิจ และอื่น ๆ YPrime มุ่งมั่นที่จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศที่บริษัททำธุรกิจ อีกทั้งยังมีธรรมเนียมที่จะสนับสนุนมาตรฐานจริยธรรมระดับสูงสุดในการทำธุรกิจของบริษัทด้วย

หากมีคำถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ หรือหากต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดส่งมาที่ privacy@yprime.com YPrime ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR)

ประกาศฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว เมื่อมีการปรับปรุงเนื้อหา วันที่ของการปรับปรุงล่าสุดจะปรากฏอยู่ที่ส่วนท้ายของหน้า

คำจำกัดความ
“ผู้ควบคุมข้อมูล” คือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ส่วนราชการ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือองค์การอื่นที่เป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเพียงลำพังหรือร่วมกับผู้อื่น

“เจ้าของข้อมูล” คือบุคคลธรรมดาที่มีชีวิตซึ่งถูกระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้

“GDPR” คือกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไปของสหภาพยุโรป (European Union’s General Data Protection Regulation)

“ข้อมูลส่วนตัว” คือข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชีวิตที่อาจได้รับการระบุถึงตัวตนจากข้อมูลนั้น ภายใต้ GDPR ข้อมูลนี้เรียกว่า “ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้”

“การประมวลผล” คือการใช้งานใด ๆ ที่ทำกับข้อมูล ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การแก้ไข การเปิดเผย หรือการทำลายข้อมูล

“ผู้ประมวลผลข้อมูล” คือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ส่วนราชการ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือองค์การอื่นที่ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวในนามของผู้ควบคุมข้อมูล

“ข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษ” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ของบุคคล ข้อมูลประวัติอาชญากรรม ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อด้านศาสนาหรือปรัชญา การเป็นสมาชิกสหภาพ สุขภาพ ชีวิตหรือรสนิยมทางเพศ และข้อมูลชีวมาตร และเป็นรูปแบบหนึ่งของข้อมูลส่วนตัว

“ข้อมูลประวัติอาชญากรรม” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับการพิพากษาลงโทษและความผิดทางอาญาของบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาและการดำเนินคดีอาญา

หลักการการคุ้มครองข้อมูล
YPrime ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวตามหลักการการคุ้มครองข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวอย่างชอบธรรม ชอบด้วยกฎหมาย และโปร่งใส
 • เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ ชัดแจ้ง และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 • ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเมื่อเพียงพอ เกี่ยวข้อง และจำกัดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล
 • รักษาข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้อง และดำเนินขั้นตอนตามสมควรทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องได้รับการแก้ไขหรือถูกลบออกโดยไม่ล่าช้า
 • เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการประมวลผลข้อมูลเท่านั้น
 • ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวมีความปลอดภัย และได้รับการปกป้องจากการประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจากการสูญหาย การทำลาย หรือความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ

YPrime รับความรับผิดชอบสำหรับวิธีการที่ YPrime ทำให้ได้มา ประมวลผล และกำจัดทิ้งข้อมูลส่วนตัว และในการทำให้แน่ใจในการปฏิบัติตามหลักการข้างต้น

 • ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวอย่างชอบธรรม ชอบด้วยกฎหมาย และโปร่งใส
 • เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ ชัดแจ้ง และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 • ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเมื่อเพียงพอ เกี่ยวข้อง และจำกัดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล
 • รักษาข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้อง และดำเนินขั้นตอนตามสมควรทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องได้รับการแก้ไขหรือถูกลบออกโดยไม่ล่าช้า
 • เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการประมวลผลข้อมูลเท่านั้น
 • ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวมีความปลอดภัย และได้รับการปกป้องจากการประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจากการสูญหาย การทำลาย หรือความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ
 • รับความรับผิดชอบสำหรับวิธีการที่ทำให้ได้มา ประมวลผล และกำจัดทิ้งข้อมูลส่วนตัว และในการทำให้แน่ใจในการปฏิบัติตามหลักการข้างต้น

ในกรณีที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูล YPrime จะแจ้งให้บุคคลทราบถึงเหตุผลของการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของบุคคลเหล่านั้นว่าบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร และมูลเหตุทางกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลในประกาศความเป็นส่วนตัวของตน โดยไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของบุคคลเพื่อเหตุผลอื่น ในกรณีที่ YPrime อาศัยผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของตนเป็นมูลเหตุของการประมวลผลข้อมูล ทางบริษัทจะทำการประเมินเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์เหล่านั้นไม่ถูกติดพันจากสิทธิและเสรีภาพของบุคคล YPrime จะปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันอย่างทันท่วงทีหากบุคคลแจ้งว่าข้อมูลของตนมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลย่อย YPrime จะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่ผู้ควบคุมข้อมูลสั่งอย่างเฉพาะเจาะจงเท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมในระหว่างความสัมพันธ์กับพนักงานและผู้รับจ้างได้รับการจัดเก็บในแฟ้มบุคลากรของบุคคลนั้น ในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และบนระบบ HR ของ YPrime ระยะเวลาที่ YPrime เก็บข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับ HR ดังกล่าวมีระบุอยู่ในประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่ออกให้แก่บุคคล

บางครั้งผู้รับจ้างด้านการปฏิบัติงานและการซ่อมบำรุงของ YPrime สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้อย่างจำกัดในระหว่างการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ YPrime การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวโดยผู้รับจ้างเหล่านี้ถูกจำกัดแค่ข้อมูลที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานที่จำกัดของตนให้แก่ YPrime ได้ โดย YPrime กำหนดให้ผู้รับจ้างด้านการปฏิบัติงานและการซ่อมบำรุงของตนต้อง: (1) ปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่สอดคล้องกับประกาศนี้ และ (2) ไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ YPrime ตามที่กฎหมายกำหนด

YPrime เก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของตนตามข้อกำหนดของ GDPR

สิทธิของบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูล บุคคลมีสิทธิ์หลายประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของตน

คำขอเข้าถึงข้อมูลโดยเจ้าของข้อมูล

บุคคลมีสิทธิ์ที่จะทราบว่าข้อมูลส่วนตัวใดเกี่ยวกับตนที่ YPrime กำลังควบคุมและประมวลผล และมีสิทธิ์ที่จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวถูกต้องและเกี่ยวข้องสำหรับวัตถุประสงค์ที่ YPrime เก็บรวบรวมข้อมูลนั้น หากบุคคลมีคำขอตามสมควร YPrimeจะให้ข้อมูลแก่บุคคลนั้นว่า:

 • มีการประมวลผลข้อมูลของบุคคลนั้นหรือไม่ และหากใช่ เพราะเหตุใด หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง และแหล่งที่มาของข้อมูลหากไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นจากบุคคล
 • มีการเปิดเผยหรืออาจเปิดเผยข้อมูลของบุคคลนั้นให้แก่ใคร ซึ่งรวมถึงผู้รับที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และมาตรการป้องกันที่ใช้กับการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว
 • ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้นจะเก็บไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด (หรือระยะเวลานั้นตัดสินขึ้นมาอย่างไร)
 • สิทธิ์ของบุคคลนั้นในการแก้ไขหรือลบข้อมูล หรือจำกัดหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
 • สิทธิ์ของบุคคลนั้นในการร้องเรียนต่อหน่วยงานควบคุมดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้องหากบุคคลนั้นคิดว่าYPrime ล้มเหลวที่จะปฏิบัติตามสิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูลของบุคคลนั้น และ
 • YPrime มีการดำเนินการตัดสินใจโดยอัตโนมัติหรือไม่ และเหตุผลที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจดังกล่าวใด ๆ

นอกจากนี้ YPrime จะให้สำเนาข้อมูลส่วนตัวที่ได้มีการเก็บรวบรวมในระหว่างการประมวลผลแก่บุคคลนั้น ซึ่งปกติแล้วสำเนานี้จะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หากบุคคลได้มีคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่บุคคลนั้นมีคำขอเป็นอย่างอื่น

หากบุคคลขอสำเนาเพิ่มเติม YPrime อาจคิดค่าธรรมเนียมตามสมควร ซึ่งจะอ้างอิงตามต้นทุนการจัดการเพื่อจัดหาสำเนาเพิ่มเติมให้

หากต้องการส่งคำขอเข้าถึงข้อมูลโดยเจ้าของข้อมูล บุคคลควรส่งข้อความอีเมลไปที่ marketing@yprime.com ในกรณีส่วนใหญ่ YPrime ถูกกำหนดตามกฎหมายให้ต้องขอหลักฐานแสดงตัวตนก่อนที่จะสามารถดำเนินการตามคำขอได้  นอกจากนี้ ในบางกรณี YPrime อาจต้องติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลหาก YPrime เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล (หรือผู้ประมวลผลข้อมูลย่อย) หากเกี่ยวข้อง

โดยปกติ YPrime จะตอบสนองต่อคำขอภายในช่วงเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันที่ได้รับคำขอนั้น ในบางกรณี เช่นเมื่อ YPrime มีการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวจำนวนมาก YPrime อาจตอบสนองต่อคำขอภายในสามเดือนนับจากวันที่ได้รับคำขอนั้น หากเป็นในกรณีเช่นนี้ YPrime จะเขียนหนังสือถึงบุคคลนั้นภายในหนึ่งเดือนนับจากที่ได้รับคำขอฉบับแรกเพื่อแจ้งบุคคลนั้น

หากคำขอเข้าถึงข้อมูลโดยเจ้าของข้อมูลไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักเหตุผลหรือเป็นคำขอที่มากเกินควรอย่างชัดเจน YPrime ไม่มีภาระผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามคำขอนั้น YPrime สามารถเลือกตกลงที่จะตอบสนองต่อคำขอแต่คิดค่าธรรมเนียมได้ ซึ่งค่าธรรมเนียมจะอ้างอิงตามต้นทุนการจัดการเพื่อตอบสนองต่อคำขอนั้น ตัวอย่างของคำขอเข้าถึงข้อมูลโดยเจ้าของข้อมูลมีแนวโน้มจะได้รับการพิจารณาว่าไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักเหตุผลหรือเป็นคำขอที่มากเกินควรอย่างชัดเจนเมื่อคำขอนั้นเป็นคำขอที่ซ้ำกับที่ YPrime ได้ตอบแล้ว หากบุคคลส่งคำขอที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักเหตุผลหรือเป็นคำขอที่มากเกินควร YPrime จะแจ้งบุคคลนั้นว่าคำขอที่ส่งเป็นคำขอเช่นนี้ และว่า YPrime จะตอบสนองต่อคำขอดังกล่าวหรือไม่

สิทธิ์อื่น ๆ
บุคคลมีสิทธิ์อื่นหลายประการที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของตน บุคคลสามารถกำหนดให้ YPrime:

 • แจ้งบุคคลนั้นเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้น
 • แก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้อง
 • หยุดการประมวลผลข้อมูลหรือลบข้อมูลส่วนตัวที่ไม่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป
 • จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้นต่อไป แต่ไม่ให้ใช้ข้อมูลนั้น
 • เคารพสิทธิ์ของบุคคลในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้นในบางสถานการณ์ เช่น เพื่อการทำการตลาดโดยตรง
 • จัดหาข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้นให้ในรูปแบบที่เคลื่อนย้ายได้ เพื่อให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังสภาพแวดล้อมทางไอทีอื่นได้โดยง่าย โดยปกติเราจะปฏิบัติตามคำขอนี้ด้วยการจัดหาข้อมูลให้ในรูปแบบไฟล์ “Comma Separated Values” (csv)
 • เคารพสิทธิ์ของบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยอัตโนมัติที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้น
 • หยุดการประมวลผลข้อมูลหรือลบข้อมูลส่วนตัวหากผลประโยชน์ของบุคคลนั้นติดพันเหนือมูลเหตุทางกฎหมายของ YPrimeในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว (เมื่อ YPrime อาศัยผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของตนเป็นเหตุผลของการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว)
 • หยุดการประมวลผลข้อมูลหรือลบข้อมูลส่วนตัวหากการประมวลผลข้อมูลไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ
 • หยุดการประมวลผลข้อมูลเป็นระยะเวลาหนึ่งหากข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือหากมีข้อพิพาทว่าผลประโยชน์ของบุคคลนั้นติดพันเหนือมูลเหตุทางกฎหมายของ YPrime ในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวหรือไม่

หากต้องการขอให้ YPrime ดำเนินขั้นตอนใด ๆ เหล่านี้ บุคคลควรส่งข้อความอีเมลไปที่ marketing@yprime.com

ชาวสหภาพยุโรป (เจ้าของข้อมูลในสหภาพยุโรป) อาจร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศบ้านเกิดของตน และสามารถเพิกถอนการชี้ขาดตัดสินที่มีผลผูกพันสำหรับข้อเรียกร้องที่คงเหลือบางส่วนซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขผ่านกลไกการชดเชยอื่น ๆ
หากคุณมีข้อคิดเห็นหรือข้อกังวลที่ไม่สามารถแก้ไขกับเราได้โดยตรง คุณอาจติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่มีอำนาจในท้องถิ่นได้เช่นกัน

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
YPrime จริงจังกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวอย่างยิ่ง YPrime มีนโยบายและมาตรการควบคุมภายในเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการสูญหาย การทำลายโดยไม่ตั้งใจ การใช้ในทางที่ผิด หรือการเปิดเผยข้อมูล และเพื่อรับรองว่าข้อมูลจะไม่ถูกเข้าถึง ยกเว้นการเข้าถึงโดยพนักงานเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม

เมื่อ YPrime ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวในนามของตน บุคคลดังกล่าวจะประมวลผลข้อมูลโดยมีพื้นฐานจากคำสั่งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อยู่ภายใต้หน้าที่ที่จะต้องรักษาความลับ และมีภาระผูกพันที่จะต้องใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการระดับองค์กรที่เหมาะสมเพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูล

YPrime ตระหนักถึงความรับผิดที่อาจเป็นไปได้ในกรณีที่อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลภายนอก YPrime จะไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเป็นอันดับแรกว่าบุคคลภายนอกนั้นปฏิบัติตามหลักการหรือกฎหมายที่คล้ายกันที่ให้การคุ้มครองในระดับที่เพียงพอและเทียบเท่า YPrime ไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ได้รับคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายจากผู้ใช้บริการหรือผู้ควบคุมข้อมูลอื่น ตัวอย่างเช่น สถานการณ์ดังกล่าวจะรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการตามที่กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายกำหนด หรือการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัย ในกรณีที่ YPrimeได้รับคำขอให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง YPrime จะทำให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวให้ความคุ้มครองในระดับที่เพียงพอและเทียบเท่า หาก YPrime รับทราบว่าบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับข้อมูลส่วนตัวจาก YPrime กำลังใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในลักษณะที่ขัดแย้งกับประกาศนี้ YPrime จะดำเนินขั้นตอนตามสมควรเพื่อป้องกันหรือหยุดการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

การประเมินผลกระทบ
การประมวลผลข้อมูลส่วนตัวบางอย่างที่ YPrime ดำเนินการอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัว เมื่อการประมวลผลข้อมูลจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างสูง YPrime จะดำเนินการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลเพื่อระบุความจำเป็นและความสมสัดส่วนของการประมวลผลข้อมูลนั้น การประเมินผลกระทบนี้จะรวมถึงการพิจารณาวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนั้น ความเสี่ยงสำหรับบุคคล และมาตรการที่สามารถนำมาใช้เพื่อบรรเทาความเสี่ยงเหล่านั้น

การละเมิดข้อมูล
หาก YPrime ค้นพบว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนตัวที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล YPrime จะรายงานต่อกรรมาธิการข้อมูลภายใน 72 ชั่วโมงที่รับทราบ YPrime จะบันทึกการละเมิดข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตาม

หากการละเมิดข้อมูลมีแนวโน้มจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเป็นอย่างสูง YPrime จะแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องว่ามีการละเมิดข้อมูลเกิดขึ้น และให้ข้อมูลแก่บุคคลนั้นเกี่ยวกับผลที่น่าจะเป็นไปได้ของเหตุการณ์นั้นและมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ตนได้ดำเนินการ

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวที่ YPrime ควบคุมหรือประมวลผลไปยังประเทศที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

YPrime รับรองการปฏิบัติตามประกาศนี้ด้วยการใช้ข้อกำหนดมาตรฐานในสัญญา หากเกี่ยวข้อง และตรวจสอบและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแก้ไขข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ละเมิดประกาศนี้

ความรับผิดชอบของพนักงานของ YPrime
พนักงานของ YPrime อาจสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น และของลูกค้าและผู้ใช้บริการของเราระหว่างการจ้างงานของตน  ในกรณีเช่นนี้ YPrime อาศัยบุคคลเหล่านั้นเพื่อช่วยปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านการคุ้มครองข้อมูลที่ YPrime มีต่อเจ้าหน้าที่ และต่อลูกค้าและผู้ใช้บริการ

พนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ถูกกำหนดให้ต้อง:

 • เข้าถึงเพียงข้อมูลที่ตนมีอำนาจเข้าถึง และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 • ไม่เปิดเผยข้อมูล ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลไม่ว่าภายในหรือภายนอก YPrime ที่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม
 • รักษาข้อมูลให้ปลอดภัย เช่น ด้วยการปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับการเข้าถึงสถานที่ การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ รวมถึงการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และการจัดเก็บและทำลายแฟ้มข้อมูลอย่างปลอดภัย
 • ไม่นำข้อมูลส่วนตัวหรืออุปกรณ์ที่ประกอบด้วย หรือสามารถนำมาใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ออกจากสถานที่ของ YPrimeโดยไม่ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น การเข้ารหัสหรือการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและอุปกรณ์นั้น
 • ไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวไว้ในไดรฟ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ส่วนตัวที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงาน และ
 • รายงานการละเมิดข้อมูลที่ตนได้มารับทราบต่อ privacy@yprime.com ทันที

การล้มเหลวที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ของพนักงานอาจนำไปสู่ความผิดทางวินัย ซึ่งจะได้รับการจัดการภายใต้นโยบายและขั้นตอนทางวินัยของ YPrime

YPrime จะให้การฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลของตน โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฐมนิเทศพนักงาน และเป็นช่วงเวลาที่สม่ำเสมอหลังจากนั้น

พนักงานที่มีบทบาทที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ หรือผู้ที่รับผิดชอบการนำประกาศนี้มาใช้หรือตอบสนองต่อคำขอเข้าถึงข้อมูลโดยเจ้าของข้อมูลภายใต้ประกาศนี้ จะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้เข้าใจหน้าที่ของตนและการปฏิบัติตามหน้าที่เหล่านั้น

ความเป็นส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ต
YPrime หรือบุคคลภายนอกตามคำสั่งของ YPrime อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวผ่านเว็บไซต์ของตน และการโต้ตอบของผู้เยี่ยมชมกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของตน ซึ่งก็อยู่ภายใต้ประกาศนี้เช่นกัน ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวสามารถเก็บรวบรวมได้เมื่อบุคคลส่งชื่อและ/หรือที่อยู่ของตนให้ YPrime หรือบุคคลภายนอกตามคำสั่งของ YPrime ยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ YPrime โดยที่บุคคลไม่ได้เป็นผู้ส่งข้อมูลเอง ผ่านวิธีการทางดิจิทัลอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่ IP ตัวบ่งชี้คุกกี้ พิกเซล และกิจกรรมของเว็บไซต์ผู้ใช้ปลายทาง ถึงแม้ว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีการทางดิจิทัลอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่ระบุตัวตนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงโดยตรง แต่เว็บเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กำลังปฏิบัติงาน เช่น ที่อยู่ IP และเวอร์ชั่นเบราว์เซอร์ ให้กับเว็บไซต์ YPrime โดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้จะไม่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวตนบุคคลได้หากไม่มีข้อมูลที่ระบุตัวตนบุคคลได้เพิ่มเติม

คุกกี้
YPrime ใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ให้บริการโดยแพลตฟอร์มของเราและจัดเก็บบนอุปกรณ์ของคุณ เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ที่เราหรือบุคคลภายนอกส่งไปเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานและปรับแต่งเว็บไซต์ให้เป็นส่วนตัว เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้และเพื่อการทำโฆษณาแบบมุ่งเป้าหมาย คุกกี้อาจหมดอายุเมื่อสิ้นสุดเซสชันการเรียกดูเว็บของคุณ หรืออาจมีการจัดเก็บคุกกี้ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้พร้อมสำหรับครั้งหน้าที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุณสามารถกำหนดให้ไม่มีการตั้งค่าคุกกี้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของคุณ (ดูวิธีการดำเนินการนี้ที่ส่วน “วิธีใช้” ของเบราว์เซอร์ของคุณ) การปิดใช้งานคุกกี้จะส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา

เวอร์ชัน 9 อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2023