Privacy Slovak

Y-Prime, LLC
Zásady ochrany osobných
údajov

Účel
Spoločnosť Y-Prime, LLC (YPrime) sa zaväzuje k transparentnosti v súvislosti so zhromažďovaním a používaním osobných údajov. Toto oznámenie stanovuje záväzok spoločnosti YPrime týkajúci sa súkromia, ochrany údajov a individuálnych práv a povinností v súvislosti s osobnými údajmi.

Toto oznámenie sa vzťahuje na všetky osobné údaje klientov, účastníkov klinických štúdií, predajcov, uchádzačov o zamestnanie, zamestnancov, dodávateľov, bývalých zamestnancov a návštevníkov webovej stránky YPrime (ako sú súbory cookie a internetové značky), ktoré poskytuje alebo zhromažďuje a spracúva spoločnosť YPrime.

Vaše práva na ochranu súkromia v Kalifornii
Podľa zákona „Shine the Light“ štátu Kalifornia sú obyvatelia Kalifornie, ktorí poskytujú určité osobne identifikovateľné informácie v súvislosti so získavaním produktov alebo služieb pre osobné, rodinné alebo domáce použitie, oprávnení požadovať a získať od nás (raz za kalendárny rok) informácie o údajoch o zákazníkoch, ktoré sme zdieľali (ak nejaké existujú) s inými spoločnosťami pre ich vlastné účely priameho marketingu. Ak je to relevantné, tieto informácie budú zahŕňať kategórie informácií o zákazníkoch a názvy a adresy tých spoločností, s ktorými sme zdieľali informácie o zákazníkoch za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok (napríklad žiadosti podané v roku 2021 dostanú informácie o aktivitách zdieľania v roku 2020, ak nejaké existujú).

Ak chcete získať tieto informácie, pošlite e-mailovú správu na adresu privacy@yprime.com s uvedením textu „Request for California Privacy Information“ (Žiadosť o informácie o ochrane súkromia v Kalifornii) v predmete a texte správy. V odpovedi na vašu správu vám zašleme požadované informácie na vašu e-mailovú adresu.

Upozorňujeme, že v požiadavkách zákona „Shine the Light“ nie sú zahrnuté všetky zdieľania informácií a naša odpoveď bude zahŕňať iba relevantné informácie o zdieľaní.

Spoločnosť YPrime rešpektuje súkromie fyzických osôb a váži si dôveru svojich zákazníkov, zamestnancov, účastníkov klinických štúdií, spotrebiteľov, obchodných partnerov a ďalších. Spoločnosť YPrime sa snaží zhromažďovať, používať a zverejňovať osobné údaje spôsobom, ktorý je v súlade so zákonmi krajín, v ktorých podniká, ale zároveň zachováva svoju tradíciu dodržiavania najvyšších etických štandardov v rámci svojich obchodných praktík.

V prípade otázok týkajúcich sa tohto oznámenia alebo potreby ďalších informácií nás kontaktujte na adrese privacy@yprime.com. Spoločnosť YPrime dodržiava nariadenie GDPR.

Toto oznámenie môže byť príležitostne aktualizované. Keď sa vykonajú relevantné aktualizácie, na konci stránky sa zobrazí dátum poslednej revízie.

Definície
„Prevádzkovateľ osobných údajov“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

„Dotknutá osoba“ je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba.

„GDPR“ je všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú žijúcej fyzickej osoby, ktorú možno na základe týchto informácií identifikovať. Podľa nariadenia GDPR sú tieto údaje známe ako „osobne identifikovateľné informácie“.

„Spracovanie“ je akékoľvek použitie údajov vrátane ich zhromažďovania, uchovávania, úpravy, zverejňovania alebo likvidácie.

„Sprostredkovateľ osobných údajov“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa osobných údajov.

„Osobitné kategórie osobných údajov“ predstavujú informácie o rasovom alebo etnickom pôvode fyzickej osoby, údaje z registra trestov, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, zdravie, sexuálny život alebo sexuálnu orientáciu a biometrické údaje a sú formou osobných údajov.

„Údaje z registra trestov“ predstavujú informácie o odsúdeniach fyzickej osoby za trestné činy a trestných činoch a informácie týkajúce sa obvinení z trestných činov a trestných konaní.

Zásady ochrany osobných údajov
Spoločnosť YPrime spracúva osobné údaje v súlade s nasledujúcimi zásadami ochrany osobných údajov:

 • Osobné údaje spracúva spravodlivo, zákonne a transparentným spôsobom.
 • Zhromažďuje osobné údaje iba na špecifikované, explicitné a legitímne účely.
 • Osobné údaje spracúva len tam, kde je to primerané, relevantné a s obmedzením na to, čo je nevyhnutné na účely spracúvania.
 • Uchováva presné osobné údaje a podniká všetky primerané kroky, aby zabezpečila, že nepresné osobné údaje budú bezodkladne opravené alebo vymazané.
 • Osobné údaje uchováva len po dobu nevyhnutnú na spracovanie.
 • Prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečila, že osobné údaje sú bezpečné a chránené pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Spoločnosť YPrime preberá zodpovednosť za to, ako získava, spracúva a nakladá s osobnými údajmi, a za zabezpečenie dodržiavania vyššie uvedených zásad.

 • Spracúva osobné údaje spravodlivo, zákonne a transparentným spôsobom.
 • Zhromažďuje osobné údaje iba na konkrétne, špecifikované a legitímne účely.
 • Spracúva osobné údaje len tam, kde je to primerané, relevantné a s obmedzením na to, čo je nevyhnutné na účely spracúvania.
 • Uchováva presné osobné údaje a podniká všetky primerané kroky, aby zabezpečila, že nepresné osobné údaje budú bezodkladne opravené alebo vymazané.
 • Osobné údaje uchováva len po nevyhnutnú dobu spracovania.
 • Prijíma primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo, že osobné údaje sú bezpečné a chránené pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.
 • Preberá zodpovednosť za to, ako získava, spracúva a nakladá s osobnými údajmi, a za zabezpečenie dodržiavania vyššie uvedených zásad.

Ak je spoločnosť YPrime považovaná za prevádzkovateľa osobných údajov, vo svojich oznámeniach o ochrane osobných údajov bude fyzické osoby informovať o dôvodoch spracovania ich osobných údajov, o tom, ako tieto údaje používa a o právnom základe pre spracovanie, pričom osobné údaje fyzických osôb z iných dôvodov nespracúva. Ak má spoločnosť YPrime ako dôvod spracovania údajov vlastné legitímne záujmy, posúdi to, či práva a slobody fyzických osôb neprevažujú na úkor týchto záujmov. Spoločnosť YPrime bezodkladne aktualizuje osobné údaje, ak fyzická osoba oznámi, že jeho/jej informácie sa zmenili alebo sú nepresné.

Ak sa spoločnosť YPrime považuje za sprostredkovateľa alebo podriadeného sprostredkovateľa osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje iba v súlade s platnými zákonmi, pravidlami, nariadeniami a podľa konkrétnych pokynov prevádzkovateľa osobných údajov.

Osobné údaje zhromaždené počas trvania zmluvného vzťahu so zamestnancami a dodávateľmi sa uchovávajú v osobnom spise fyzickej osoby, v tlačenej alebo elektronickej podobe a v HR systémoch spoločnosti YPrime. Dĺžka obdobia, počas ktorého spoločnosť YPrime uchováva takéto osobné údaje využívané oddelením HR, je uvedená v jej oznámeniach o ochrane osobných údajov vydaných fyzickým osobám.

Dodávatelia prevádzky a údržby spoločnosti YPrime majú niekedy obmedzený prístup k osobným údajom v priebehu poskytovania produktov alebo služieb spoločnosti YPrime. Prístup týchto dodávateľov k osobným údajom je obmedzený na taký rozsah, ktorý je primerane potrebný na to, aby dodávateľ mohol vykonávať svoju obmedzenú úlohu pre spoločnosť YPrime. Spoločnosť YPrime vyžaduje od svojich dodávateľov prevádzky a údržby, aby: (1) chránili súkromie akýchkoľvek osobných údajov v súlade s týmto oznámením a (2) nepoužívali ani zverejňovali osobné údaje na iný účel ako poskytovanie produktov a služieb YPrime tak, ako to vyžaduje zákon.

Spoločnosť YPrime vedie záznamy o svojich činnostiach spracovania osobných údajov v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR.

Práva jednotlivcov
Ako dotknuté osoby majú fyzické osoby viaceré práva v súvislosti s ich osobnými údajmi.

Žiadosti dotknutej osoby o prístup k údajom

Fyzické osoby majú právo vedieť, aké ich osobné údaje spoločnosť YPrime kontroluje a spracúva, a uistiť sa, aby boli tieto osobné údaje presné a relevantné na účely, na ktoré ich spoločnosť YPrime zhromaždila. Ak fyzická osoba predloží primeranú žiadosť, spoločnosť YPrime mu/jej poskytne tieto informácie:

 • či sa jeho/jej údaje spracúvajú alebo nie, a ak áno, prečo, kategórie dotknutých osobných údajov a zdroj údajov, ak sa nezhromažďujú od fyzickej osoby;
 • komu sú alebo môžu byť poskytnuté jeho/jej údaje, vrátane príjemcov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a záruk, ktoré sa na takéto prenosy vzťahujú;
 • ako dlho sú jeho/jej osobné údaje uchovávané (alebo ako sa o tomto období rozhoduje);
 • jeho/jej práva na opravu alebo vymazanie údajov alebo na obmedzenie alebo vznesenie námietky voči spracovaniu;
 • jeho/jej právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov, ak si myslí, že spoločnosť YPrime nedodržala jeho práva na ochranu údajov;
 • či spoločnosť YPrime vykonáva alebo nevykonáva automatizované rozhodovanie a schému takéhoto rozhodovania.

Spoločnosť YPrime tiež poskytne fyzickej osobe kópiu osobných údajov, ktoré boli zhromaždené počas spracovania. Zvyčajne to bude v elektronickej forme, ak fyzická osoba podala žiadosť elektronicky, pokiaľ fyzická osoba nepožiada inak.

Ak fyzická osoba požaduje ďalšie kópie, YPrime si môže účtovať primeraný poplatok, ktorý bude stanovený v závislosti od administratívnych nákladov na poskytnutie ďalších kópií.

Ak chce dotknutá osoba požiadať o prístup k údajom, táto fyzická osoba by mala poslať e-mailovú správu na adresu marketing@yprime.com. Takmer vo všetkých prípadoch je spoločnosť YPrime zo zákona povinná požiadať pred spracovaním žiadosti o preukázanie totožnosti. V niektorých prípadoch môže byť tiež potrebné, aby spoločnosť YPrime kontaktovala prevádzkovateľa osobných údajov, ak je spoločnosť YPrime sprostredkovateľom (alebo podriadeným sprostredkovateľom) osobných údajov), ak sa to v náležitom prípade uplatňuje.

Spoločnosť YPrime zvyčajne odpovie na žiadosť do jedného mesiaca od dátumu jej prijatia. V niektorých prípadoch, napríklad keď spoločnosť YPrime spracováva veľké množstvo údajov fyzických osôb, môže odpovedať do troch mesiacov od dátumu prijatia žiadosti. V takom prípade bude spoločnosť YPrime fyzickú osobu informovať do jedného mesiaca od prijatia pôvodnej žiadosti, aby jej to oznámila.

Ak je žiadosť dotknutej osoby o prístup k údajom zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, spoločnosť YPrime nie je povinná jej vyhovieť. Spoločnosť YPrime tiež môže akceptovať zaslanie odpovede, ale bude účtovať poplatok, ktorý zodpovedá administratívnym nákladom na odpoveď. Je pravdepodobné, že žiadosť o prístup dotknutej osoby bude považovaná za zjavne neopodstatnenú alebo neprimeranú napríklad v prípade, keď sa opätovne zašle žiadosť, na ktorú už spoločnosť YPrime odpovedala. Ak fyzická osoba odošle žiadosť, ktorá je neopodstatnená alebo neprimeraná, spoločnosť YPrime ju o tom bude informovať a oznámi jej, či na ňu odpovie alebo nie.

Ďalšie práva
Fyzické osoby majú v súvislosti s ich Osobnými údajmi viaceré ďalšie práva. Fyzické osoby môžu vyžadovať, aby spoločnosť YPrime:

 • informovala o zhromažďovaní a používaní ich osobných údajov;
 • opravila nepresné osobné údaje;
 • prestala spracúvať alebo vymazala osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné na účely spracovania;
 • naďalej uchovávala ich osobné údaje, ale nepoužívala ich;
 • rešpektovala právo fyzickej osoby namietať proti spracovaniu jej osobných údajov za určitých okolností, ako je napríklad priamy marketing;
 • im poskytla ich osobné údaje v prenosnej forme, aby sa dali ľahko preniesť do iného IT prostredia. Túto požiadavku by sme zvyčajne splnili poskytnutím údajov vo forme súboru „hodnoty oddelené čiarkou“ (csv);
 • rešpektovala práva fyzickej osoby súvisiace s automatizovaným rozhodovaním na základe jeho/jej osobných údajov;
 • prestala spracúvať alebo vymazala osobné údaje, ak záujmy fyzickej osoby prevažujú nad oprávnenými dôvodmi spoločnosti YPrime na spracovanie osobných údajov (kde má spoločnosť YPrime ako dôvod na spracovanie osobných údajov svoje oprávnené záujmy);
 • prestala spracúvať alebo vymazala osobné údaje, ak je spracovanie nezákonné; a
 • prestala spracúvať osobné údaje na určité obdobie, ak sú údaje nepresné alebo ak existuje spor o tom, či záujmy fyzickej osoby prevažujú nad oprávnenými dôvodmi spracúvania osobných údajov spoločnosťou YPrime.

Ak chcete požiadať spoločnosť YPrime o vykonanie ktoréhokoľvek z týchto krokov, je potrebné poslať e-mailovú správu na adresu marketing@yprime.com.

Osoby z EÚ (dotknuté osoby v EÚ) sa môžu sťažovať svojmu domovskému úradu na ochranu údajov a môžu sa dovolávať záväzného rozhodcovského konania pre niektoré zostávajúce nároky, ktoré nie sú vyriešené inými mechanizmami nápravy.
Ak máte pripomienky alebo obavy, ktoré s nami nemôžete vyriešiť priamo, môžete sa tiež obrátiť na príslušný miestny úrad na ochranu údajov.

Bezpečnosť údajov
Spoločnosť YPrime berie bezpečnosť osobných údajov vážne. Spoločnosť YPrime zaviedla interné zásady a kontroly na ochranu osobných údajov pred stratou, náhodným zničením, zneužitím alebo zverejnením a na zabezpečenie, aby k údajom mali zamestnanci prístup iba v rámci riadneho plnenia svojich povinností.

Ak spoločnosť YPrime zapojí tretie strany, aby spracúvali osobné údaje v jej mene, tieto strany tak urobia na základe písomných pokynov, majú povinnosť mlčanlivosti a sú povinné zaviesť vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti údajov.

Spoločnosť YPrime uznáva potenciálnu zodpovednosť v prípadoch, keď môžu byť osobné údaje prenesené tretím stranám. Spoločnosť YPrime nebude prenášať žiadne osobné údaje tretej strane bez toho, aby sa predtým ubezpečila, že tretia strana dodržiava zásady alebo podobné zákony poskytujúce primeranú a ekvivalentnú úroveň ochrany. Spoločnosť YPrime nebude prenášať osobné údaje nesúvisiacim tretím stranám, pokiaľ to nie je zákonne nariadené klientom alebo iným prevádzkovateľom osobných údajov. Takéto okolnosti by napríklad zahŕňali zverejnenie osobných údajov klienta, ktoré vyžaduje zákon alebo právny proces, alebo zverejnenia uskutočnené v životnom záujme identifikovateľnej osoby, ako sú tie, ktoré sa týkajú života, zdravia alebo bezpečnosti. V prípade, že je spoločnosť YPrime požiadaná o prenos osobných údajov na nespriaznenú tretiu stranu, YPrime zabezpečí, aby takáto strana poskytla primeranú a ekvivalentnú úroveň ochrany. Ak by sa spoločnosť YPrime dozvedela, že nespriaznená tretia strana, ktorá získala osobné údaje od spoločnosti YPrime, používa alebo zverejňuje osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s týmto upozornením, spoločnosť YPrime podnikne primerané kroky na zabránenie alebo zastavenie používania alebo zverejnenia.

Posúdenia vplyvu
Niektoré spracovania, ktoré vykonáva spoločnosť YPrime, môžu viesť k ohrozeniu ochrany súkromia. Ak by spracovanie malo za následok vysoké riziko vyplývajúce pre práva a slobody fyzickej osoby, spoločnosť YPrime vykoná posúdenie vplyvu na ochranu údajov, aby určila nevyhnutnosť a primeranosť spracovania. To bude zahŕňať zváženie účelov, na ktoré sa činnosť vykonáva, rizík pre fyzické osoby a opatrení, ktoré možno zaviesť na zmiernenie týchto rizík.

Úniky údajov
Ak spoločnosť YPrime zistí, že došlo k porušeniu osobných údajov, ktoré predstavuje riziko pre práva a slobody fyzických osôb, oznámi to do 72 hodín od zistenia splnomocnencovi pre informácie. Spoločnosť YPrime zaznamená všetky úniky údajov bez ohľadu na ich dopad.

Ak je pravdepodobné, že únik povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, oznámi dotknutým fyzickým osobám, že došlo k úniku údajov, a poskytne im informácie o jeho pravdepodobných následkoch a prijatých opatreniach na zmiernenie ich dopadu.

Medzinárodné prenosy údajov
Osobné údaje kontrolované alebo spracovávané spoločnosťou YPrime môžu byť prenesené do krajín mimo EHP.

Spoločnosť YPrime zaisťuje súlad s týmto oznámením použitím štandardných príslušných zmluvných doložiek a úplným prešetrením a úsilím o vyriešenie akejkoľvek sťažnosti alebo sporu týkajúceho sa použitia a zverejnenia osobných údajov v rozpore s týmto oznámením.

Povinnosti zamestnancov YPrime
Zamestnanci spoločnosti YPrime môžu mať prístup k osobným údajom iných fyzických osôb a našich zákazníkov a klientov počas výkonu svojho zamestnania. V takom prípade sa spoločnosť YPrime spolieha na pomoc fyzických osôb splniť povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov voči zamestnancom, zákazníkom a klientom.

Od zamestnancov, ktorí majú prístup k osobným údajom, sa vyžaduje:

 • pristupovať len k údajom, ku ktorým majú oprávnenie pristupovať, a to len na oprávnené účely;
 • nezverejňovať údaje nikomu okrem fyzických osôb, či už v rámci alebo mimo spoločnosti YPrime, ktoré majú príslušné oprávnenie;
 • uchovávať údaje v bezpečí, napríklad dodržiavaním pravidiel o prístupe do priestorov, prístupe k počítaču vrátane ochrany heslom a bezpečnom ukladaní a likvidácii súborov;
 • neodstraňovať osobné údaje alebo zariadenia, ktoré obsahujú osobné údaje alebo ktoré je možné použiť na prístup k nim, z priestorov spoločnosti YPrime bez prijatia vhodných bezpečnostných opatrení, ako je šifrovanie alebo ochrana heslom na zabezpečenie údajov a zariadenia;
 • neuchovávať osobné údaje na miestnych diskoch alebo na osobných zariadeniach, ktoré sa používajú na pracovné účely;
 • okamžite nahlásiť porušenia ochrany údajov, o ktorých sa dozvedeli, na adresu privacy@yprime.com.

Nedodržanie týchto požiadaviek môže znamenať disciplinárny priestupok, ktorý sa bude riešiť podľa disciplinárnych zásad a postupov spoločnosti YPrime.

Spoločnosť YPrime poskytne všetkým zamestnancom školenia o ich povinnostiach v oblasti ochrany údajov ako súčasť procesu uvádzania do zamestnania a potom v pravidelných intervaloch.

Zamestnanci, ktorých úlohy vyžadujú pravidelný prístup k osobným údajom, alebo ktorí sú zodpovední za implementáciu tohto oznámenia alebo za odpovedanie na žiadosti dotknutých osôb o prístup k údajom podľa tohto oznámenia, dostanú ďalšie školenie, ktoré im pomôže pochopiť ich povinnosti a ako ich splniť.

Ochrana súkromia na internete
Spoločnosť YPrime alebo tretie strany podľa pokynov YPrime môžu zhromažďovať osobné údaje prostredníctvom svojej webovej stránky a interakcií návštevníkov s prvkami danej webovej stránky, na ktoré sa tiež vzťahuje toto oznámenie. Takéto osobné údaje môžu byť zhromažďované, keď fyzická osoba poskytne svoje meno a/alebo adresu. Spoločnosť YPrime alebo tretie strany podľa pokynov YPrime môžu tiež zhromažďovať informácie o návštevách webovej stránky YPrime bez toho, aby fyzická osoba aktívne odosielala informácie prostredníctvom rôznych automatizovaných digitálnych prostriedkov, ako sú IP adresy, identifikátory súborov cookie, pixely a aktivita webových stránok koncových používateľov. Hoci informácie zhromaždené takýmito automatizovanými digitálnymi prostriedkami priamo neidentifikujú konkrétne fyzické osoby, internetové webové prehliadače automaticky prenášajú na webovú stránku spoločnosti YPrime informácie týkajúce sa softvéru, ktorý používa počítač používateľa, ako je IP adresa a verzia prehliadača. Informácie zhromaždené týmito technológiami nemožno použiť na identifikáciu fyzických osôb bez dodatočných identifikovateľných informácií.

Súbory Cookie
YPrime používa súbory cookie, čo sú malé dátové súbory, ktoré poskytuje naša platforma a ukladajú sa do vášho zariadenia. Naša stránka používa súbory cookie, ktoré sme uložili my alebo tretie strany, na rôzne účely vrátane prevádzky a prispôsobenia webovej stránky na zlepšenie používateľského zážitku a na účely cielenej reklamy. Platnosť súborov cookie môže uplynúť na konci vašej relácie prehliadania alebo môžu byť uložené vo vašom počítači a pripravené na ďalšiu návštevu webovej stránky. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť úpravou nastavení vo svojom prehliadači (postup nájdete na karte „Pomocník“ svojho prehliadača). Zákaz súborov cookie ovplyvní vašu skúsenosť na našej stránke.

Verzia 9, posledná aktualizácia 25. marca 2023