Privacy Hiligaynon

Patakaran sang Pribado nga Y-Prime, LLC

Pakay
Ang Y-Prime, LLC (YPrime) ay tampad sa transparency pag-abot sa pagpangolekta kag pag-usar sini sang Personal nga Datos. Gintakda nga abisuhan ini ang pagtog-an sang YPrime sa pagkapribado, proteksyong sang datos, kag mga indibidwal na kinamatarong kag obligasyon nga relasyon sang Personal nga Datos.

Gina-aplay ang abiso nga ini sa tanan sang Personal nga Datos sang mga kliyente, mga partisipant sa klinikal nga pagtilaw, mga nagabaligya, mga aplikante nga naga-ubra, mga empleyeyado, mga kontraktor, sinadto nga empleyado, kag mga bisita sa website sang Yprime (pareho sang cookies kag mga internet tag) nga ginapanagtag o gina kolekta kag ginaproseso sang Yprime.

Imo Mga Kinamatarong sa Pagkapribado sa California
Sa idalom sang hukom na “Shine the Light” (Pagkinang sang Pawa) sang California, ang mga pamuluyo sang California nga nagahatag sang iban pa nga personal nga pagkakilala sa impormasyon nga kaangot tungod sang pagkuha sang mga produkto o serbisyo para sa personal, pamilya, o kagamitan sa balay nga may kinamatarong nga pangabay kag makakuha salin sa amon (kungkis-a sa isa ka tuig sang kalendaryo) sang impormasyon batok sa kustomer nga impormasyon nga ipakig-ambit namon (kung may ara man) sa iban nga mga negosyo para sa ila kaugalingon sa pagdirekta nga pag-usar sa marketing.  Kung magkaangot, i-upod sa impormasyon nga ini ang mga kategorya sang impormasyon sang kustomer kag ang mga ngalan kag pook sang mga negosyo nga ato kung diin namon ipakig-ambit ang impormasyon sang kustomer para sa una nga tuig (hal., ang mga pangabay nga ginahimo sadto sang 2021 ay magabaton sang impormasyon tungod sang 2020 nga pagpakig-ambit sa mga aktibidad, kung may ara).

Upang makakuha sang impormasyong nga ini, palihog magpadala sang mensahe nga email sa privacy@yprime.com nga may “Pangabay para sa Impormasyon sa Privacy sang California” sa linya sang paksa kag sa lawas sang imo nga mensahe. Ihatag namon sa imo ang ginahinyo nga impormasyon sa imo nga email address sa pagsabat.

Palihog maging alerto nga indi tanan nga pagkipagbahin sang impormasyon ay lakop sang mga kinanghanlanon sang \”Shine the Light\”,(Pagkinang sang Pawa) kag ang impormasyon lang gid ang sakop nga pagkipagbahin nga i-upod sa amon nga pagsabat.

Ginsa repito sang YPrime ang indibidwal nga pribado kag ginapahahalagahan ang tiwala sang mga kustomer, mga empleyado, mga partesipant sa klinikal nga pagtilaw, mga kunsumer, mga kasosyo sa negosyo kag iban pa. Nagabakas ang YPrime nga magpangulekta, gina usar kag magbunyag sang Personal nga Datos sa paagi nga kaayon sa mga batas sang mga doog kung diin ini naganegosyo, apang may ara man ini nga tradisyon sang pagtataguyod sang pinakaibabaw nga pamantayan sa etika sang mga kasanayan sa negosyo nga init.

Palamangkutanun sa sini nga abiso, ukong para sa impormasyon nga ginapangabay, ay magadirekta sa privacy@yprime.com. Ang masunod sa YPrime ay ara sa GDPR.

Ang ini nga abiso ay permi gina-updated. Pag ang mga kagamitan ay gina-update, ang petsa sang pinakaulihi nga bersiyon ay maga-reflect sa ulhi sang pagina.

Mga Buot silingon
Ang “Data Controller”(Datos nga Kontroller) ay isa ka natural ukong legal nga tawo, pangpubliko nga lokal, ahensa ukong iban nga lawas kung diin, nagaisahanon o magkaupod sa iban, ginatukoy ang mga kaangatana kag paagi sang Pagproseso sang Personal nga Datos.

Ang “Paksa sang Datos” ay isa sa kilala ukong kilalang natural nga pangabuhi sang tawo.

Ang “GDPR” ay ang General Data Protection Regulation sang European Union

Ang Personal nga Datos” ay biskan nga ano impormasyon nga kaparehas sa isa ka kabuhi nga indibidwal nga pwede makilala halin sa impormasyong nga ina. Sa idalom sang GDPR ang datos nga ini ay kilala tungod sa “Personal nga kilalang Impormasyon”.

Ang \”Pagproseso\” ay biskan sa ano nga pag-usar nga ginhimo sang datos, kaupod ang pagkolekta, pag-tipon, pag-amyenda, pagbonyag o pagkawasak sini.

Ang \”Data Processor\” ay isa ka natural o legal nga tawo, pampubliko nga awtoridad, ahensya o iban pa nga lawas nga nagaproseso sang Personal na Datos sa ngalan sang kontroller sang datos.

Ang buot silingon sang “Mga Espesyal nga Kategorya sang Personal nga Datos” ay impormasyon bangod sa lahi o etniko nga pinaghalinan sang isa ka indibidwal, Kriminal nga mga Record sang Datos, pampulitika nga opinyon, mga relihiyoso o pilosopikal nga pagpati, membership sa unyon sang manggagawa, ikaayo nga lawas, kabuhi sa seks o oryentasyo nga sekswal kag biometric nga datos, kag ini ay isa ka itsura sang Personal nga Datos.

Ang \”Datos sang Mga Rekord nga Kriminal\” ay ang buot silingon sang impormasyon bangod sa mga kriminal nga paghatol kag pagkasala sang isa ka indibidwal, kag impormasyo nga kaparehas sa mga pasimanod kag pag-aligar sang krimin.

Mga Prinsipyo sa Proteksyon sang Datos
Pinoproseso sang YPrime ang Personal nga Datos nga ayon sa mga gakasunod nga prinsipyo sa proteksyon sang datos:

 • Pinoproseso ang Personal nga Datos nang patas, sa batas, at sa isa ka malinaw nga pamaagi.
 • Nagapangolekta lang sang Personal nga Datos para sa ginatukoy, sa pamamaagi kag lehitimo nga batasan.
 • Pinoproseso lang ang Personal nga Datos kung diin ini ay husto, may ugnayan, kag limitado sa kung ano ang kinakahinlangon para sa mga kaangatanan sang Pagproseso.
 • Ginapadayon ang tugma nga Personal nga Datos kag ginahimo ang tanan nga makatwira nga tikang apang masigurado nga ang indi tugma nga Personal nga Datos ay itama o pahalinun nga wala sang pagkaatraso.
 • Ginapadayon lang ang Personal nga Datos para sa panahon sang kinakahinlangon para sa Pagproseso.
 • Gausar sang tompak nga mga tikang apang masigurado na ang Personal nga Datos ay ligtas, kag protektado kontra sa indi awtorisado o labag sa batas nga Pagproseso, kag indi hunggod sa pagwala, pagkawasak, o pag-guba.

Gina ako sang YPrime ang responsibilidad para sa kung paano ini gakuha, nagaproseso, kag nagahaboy sang Personal nga Datos, kag para sa pagsigurado sang pagsunod sa mga prinsipyo sa ibabaw.

 • Pinoproseso ang Personal nga Datos nang patas, sa batas, at sa isa ka malinaw nga pamaagi.
 • nagapangolekta lang sang Personal nga Datos para sa ginatukoy, sa pamamaagi kag lehitimo nga manner.
 • Pinoproseso lang ang Personal nga Datos kung diin ini ay husto, may ugnayan, kag limitado sa kung ano ang kinakahinlangon para sa mga kaangatanan sang Pagproseso.
 • Ginapadayon ang tugma nga Personal nga Datos kag ginahimo ang tanan nga makatwira nga tikang apang masigurado nga ang indi tugma nga Personal nga Datos ay itama o pahalinun nga wala sang pagkaatraso.
 • Ginapadayon lang ang Personal nga Datos para sa panahon sang kinakahinlangon para sa Pagproseso.
 • Gausar sang tompak nga mga tikang apang masigurado na ang Personal nga Datos ay ligtas, kag protektado kontra sa indi awtorisado o labag sa batas nga Pagproseso, kag indi hunggod sa pagwala, pagkawasak, o pag-guba.
 • Gina ako sang responsibilidad para sa kung paano ini gakuha, nagaproseso, kag nagahaboy sang Personal nga Datos, kag para sa pagsigurado sang pagsunod sa mga prinsipyo sa ibabaw.

Kung sa diin isinasaalang-alang ang Datos Kontroller, ginasambit sang YPrime sa mga indibidwal ang mga rason para sa Pagproseso sang ila nga Personal nga Datos, kung paano ini usaron ang natura nga datos kag ang legal nga basi para sa Pagproseso sang mga abiso sa pribado nga ini, indi pinoproseso sang Personal nga Datos ang mga indibidwal para sa iban pa nga mga rason. Kung sa diin gaasa ang YPrime sa mga lehitimo nga interes nga ini nga gapamatuod basi para sa Pagproseso sang datos, magahimo ini sang paghalaga apang masigurado nga ang mga interes nga ini ay wala na-override sang mga kinamatarong kag kahilwayan sang mga indibidwal. gina-update sang YPrime ang Personal nga Datos kung ginalaygayan sang isa ka indibidwal nga nagba-go o indi tugma ang ila nga impormasyon.

Kung isasaalang-alang ang Data Processor o sub-processor, ipoproseso lang sang YPrime ang Personal nga Datos nga pasag-ayon sa mga tugma nga batas, mga tuntunin, regulasyon, kag ginakabig nga partikular nga ginatudlo sang Kontroller sang datos.

Ang Personal nga Datos nga nakalakip sa panahon sang mga relasyon sang empleyado kag kontratista ay ginabutang sa file sa una sang indibidwal, sa hard copy o electronic nga format kag sa mga sistema sang YPrime HR. Ang mga pagtinir kung sa diin hawid sang YPrime ang natura nga Personal nga Datos nga nagaunod sa HR nga ara sa mga abiso sa pribado nga ginahatag sa mga indibidwal.

Kung kis-a, ang mga operasyon kag mga kontratista sa pagpadayon sang YPrime ay may ara sang limitado nga access sa Personal nga Datos sa kurso sang gapahatag sang mga produkto o serbisyo sang YPrime. Ang pag-access sa Personal nga Datos sang mga kontratista nga ini ay may limitado sa kung diin ay may rason kinahanglanon para sa kontratista apang masuguran ang limitado nga pag-gana nga ini para sa YPrime. Inaatasan sang YPrime ang mga kontratista sa pagpapadalagan kag pagpapadugay mga ini: (1) protektahan ang privacy sang anu man nga Personal nga Datos nga tugma sa abiso nga ini, kag (2) indi usaron o ipagkalat sang Personal nga Datos para sa anu mannga tukoy maliban sa pagpanagtag sa YPrime sang mga produkto kag serbisyo, para sa kinahanglan sang batas.

Ang YPrime ay nagapadayon sang rekord sang mga aktibidad nga ini sa Pagproseso sang Personal nga Datos pasag-ayon sa mga kinahanglanon sang GDPR.

Mga Kinamatarong sang Indibidwal
Ukon isa ka paksa sang datos, nga mga indibidwal ay may ara sa iban nga mga kinamatarung kaugnay sang ila nga Personal nga Datos.

Mga Kahilingan sa Pag-access sa Paksa                                          

Ang mga indibidwal ay may ara sang kinamatarung nga mabal-an ukun ano nga Personal nga Datos bangod sa ila ang ginakontrol kag ginaproseso sang YPrime kag apang masigurado nga ang natura nga Personal nga Datos ay tugma at kag may ara sang kaugnay para sa mga ginatukoy ukung sa diin ini ginakolekta sang YPrime. Kung ang isa ka indibidwal ay pagahimoon sang isa ka rason nga pangabay, pagahambalon sa iya sang YPrime:

 • kung ang iya datos ay ginaproseso o indi kag kung subong man, ang mga kategorya sang Personal nga Datos nga nagakalisod kag ang pinaghalinan sang datos kung indi ini na nakolekta halin sa indibidwal;
 • kung sin-o ihatag o pwede ipagkalat ang iya nga datos, kaupod ang mga nagabaton nga ara sa guwa sang European Economic Area (EEA) kag ang mga ligtas nga gina-aplay sa mga natura nga paghalin;
 • Ukon katugayon nga naka pundo ang iya Personal nga Datos (ukung paano mapasadyahon ang tion nga ini);
 • ang iya/nya nga mga kinamatarung sa pagtutugma o pagpanas sang datos, o apang paghigpitan o punggan sa Pagproseso;
 • ang iya/nya nga kinamatarung nga magreklamo sa may-katuturan nga awtoridad sa pagpangalagad sang pribado sang datos ukong sa diin iya/nya banta nga nadismaya ang YPrime sa masunod sa iya nga mga kinamatarung sa proteksyon sang datos; kag
 • mga kinamatarung sa proteksyon; kag
  pagahimoon man o indi ang YPrime sang awtomatiko nga paghimo sang desisyon kag ang lohika nga sangkot sa ano man nga natura nga paghimo sang desisyon.

Patagaan man sang YPrime ang indibidwal nga kopya sang Personal nga Datos nga nagakolekta sa tion sang Pagproseso. Ini ay normal nga ara sa elektroniko nga itsura ukong ang indibidwal ay gahimo sang isa ka pangabay sa elektroniko nga paagi, maliban nalang kung ang indibidwal ay gapangabay sang iban.

Kung ang kadugang nga mga individwal nga kopya, ang YPrime ay pwede magsukot sang rason nga bayad, nga ginabasi sa mga gastos sa pagpangalagad sa paghatag sang mga madugang nga kopya.

Apang magahimo sang pangabay sa pag-access sa paksa, dapat magpadala sang indibidwal nga mensahe sang email sa  marketing@yprime.com. Sa halos sang tanan nga kaso, legal na kinahanglanon sang YPrime nga gapangabay sang pamatuod sang pagkakakilala bag-o magproseso sang ginapangabay.  At kag, sa iban nga sitwasyon, kinakahinlanlanon sang YPrime nga tawgan sa kontroller sang datos ukong ang YPrime ay ang Datos Processor (ukong sa pagsub-processor), ukong magtugma.

Normal sa pagsabat ang YPrime sa isa ka kinahanglanon sa sulod sang isa ka bulan halin sa petsa nga ini ay pagabatunon. Sa iban nga mga kaso, parehas sa kung diin ginaproseso ang YPrime sang madako nga halaga sang datos sang indibidwal, paga sabton sa sulod sang tatlo ka bulan halin sa petsa nga nagabaton sang pangabay. Sulatan ang YPrime sa indibidwal sa sulod sa isa ka bulan pagkatapos makabaton sang orihinal nga pangabay nga hambalon sa iya/nya ukong ini ang kaso.

Kung ang pangabay sa pag-access sa paksa ay halata kaayo nga wala sing basihan o pagkasubra, indi obligado ang YPrime nga magsunod sini. Iban nga opsyon, pwede ka magsang-ayon sa YPrime pero may bayad sa pagsabat, nga gina basihan sa administratibo nga halaga sang pagsabat sa ginapangabay. Ang isa ka halimbawa pag ang isa kapangabay sa pag-access sa paksa ay kapareho na isasaalang nga halatado nga wala basihan o lubos na kung sa diin ang isa ka pangabay ay ginaliwat ukong diin ang YPrime ay may sabad na. Ukong ang isa ka indibidwal ay nagsumite sang isa ka pangabay na wala basihan o lubos, aabisuhan niya/iya sang YPrime nga ini nga kaso kag ukong ini ay indi magsabat diri.

Mga iban nga Kinamatarong
Ang mga indibidwal ay may ara nga numero sang mga kinamatarung kaugnay sang ila nga Personal nga Datos. Maging kahinahanglanon ang mga indibidwal nga YPrime sa:

 • ilaong sa ila ang bangod sa pagkolekta kag pag-usar sang ila nga Personal nga Datos;
 • Itama ang indi tugma nga Personal nga Datos;
 • untaton ang Pagproseso o panason ang Personal nga Datos nga indi na kinahanglanon para sa mga kaangatana sang Pagproseso;
 • gina padayon ang pagtipon sa ila nga Personal nga Datos pero indi ini ginausar;
 • respetuhon ang kinamatarung sang isa ka indibidwal na pagtutol sa Pagproseso sang ila nga Personal nga Datos sa iban nga partikular nga sitwasyon pareho sang direkta nga marketing;
 • ginahatag sa ila ang Personal nga Datos sa isa ka portable nga form, apang madali ini ihalin sa iban nga IT environment. Ginapatupag ang iban namon nga pangabay nga ini sa paagi sang pagpanagtag sang datos sa itsura sang \”comma-separated-values\” (halaga sang komma nga hiwalay) (csv) nga file;
 • respituhin ang mga kinamatarung sang isa ka indibidwal nga kaparehas sa awtomatiko nga paghimo sang desisyon basi sa ila nga Personal nga Datos;
 • Untaton ang Pagproseso o panason ang Personal nga Datos ukong ang mga interes sang indibidwal ay naglampas sa mga lehitimo nga basi sang YPrime para sa Pagproseso sang Personal nga Datos (ukong sa diin gasandig ang YPrime sa mga lehitimo nga interes sa sini nga rason para sa Pagproseso sang Personal nga Datos);
 • untaton ang Pagproseso o panason ang Personal nga Datos ukong ang Pagproseso ay lnagabag sa batas; kag
 • untaton ang Pagproseso sang Personal nga Datos para sa isa ka tion ukong ang datos ay indi tugma o ukong may ara sang pagpuis tungod sa kung ang mga interes sang indibidwal ay nag-override o indi ang mga lehitimo nga basihan sang YPrime para sa Pagproseso sang Personal nga Datos.

Apang ginapangabay sang YPrime na buhaton ang ano man sa mga tikang nga ini, dapat magpadala sang indibidwal nga mensahe sang email sa marketing@yprime.com.

Ang mga Tawo sang EU (EU Data Subjects) (Pagtukoy sa mga Tados sang EU) ay pwede magreklamo sa ila nga awtoridad sa proteksyon sang datos sa balay kag pwede mag-invoke sang may-bisa nga arbitrasyon para sa iban nga nabilin nga pag-claim nga indi naresilba sang iban pa nga mga mekanismo sang pagbawi.
Kung may ara ka sang komento o pagkalisod nga indi direkta nga maresolba sa amon, pwede ka man makatawag sa masaligan nga awtoridad sa proteksyon sang datos nga lokal.

Seguridad sang datos
Ginaseryoso sang YPrime ang seguridad sang Personal nga Datos. Ang YPrime ay may ara nga mga pangsulod nga patakaran kag kontrol sa lugar apang protektahan ang Personal nga Datos bato sa nagkawala, aksidente nga pagkasira, sala nga pag-usar o pagkalat, kag apang masigurado nga ang datos ay indi maa-access, maliban sa mga empleyado sa tama nga pag-perporms sang ila nga mga buluhaton.

Ukong sa diinang YPrime ay nakipagsagupa sa mga third parties (ikatatlo nga partido) apang ginaproseso ang Personal nga Datos sa ngalan nga ini, ang mga natura nga partido ay ginahimo ini sing basihan sa pagsulat sang mga bilin, ay ara sa dalom sang duty sa ginakumpidensyal kag obligado nga pagtupad sang mga kaparehas nga teknikal kag organisasyonal nga mga tikang apang masigurado ang seguridad sang datos.

Ginakilala sang YPrime ang potensyal nga panagutan sa mga kaso kung sa diin pwede ihalin ang Personal nga Datos sa mga third party (ikatatlo nga partido). Ang YPrime ay indi ginahalin sang anu man nga Personal nga Datos sa isa ka third party (ikatatlo nga partido) nga indi danay ginasigurado nga ang third-party (ikatatlo nga partido) ay sumusunod sa mga prinsipyo ukong parehas sang mga hukuman na nagahatag sang tampat kag katumbas nga istado  sang proteksyon. Ang YPrime ay hindi ginahalin sang Personal nga Datos sa indi tugma nga mga third party (ikatatlo nga partido), maliban nalang kung legal nga ginatudlo sang isa ka kliyente o iban pa nga datos Kontroller. Halimbawa, ang mga natabo nga ini ay magkaupod nga mga pagpalapta sang Personal nga Datos sang isa ka kliyente nga kinakahinlanon sang batas o legal nga pagproseso, o mga pagbunyag nga ginhimo para sa mahalaga nga interes sang isa ka tawo nga kilala parihas sang may ara nga nabal-an sa kabuhi, sa Ikaayos nga lawas o kahilway. Kung ginapangabay sangYPrime nga ihalin ang Personal nga Datos sa isa ka indi tugma nga third party (ikatlo nga partido), ginasigurado sang YPrime nga ang ginahambal nga partido ay magahatag sang tama kag lubos nga antas sang proteksyon. Kung mabal-an sang YPrime na ang isa ka indi kilala nga third party (ikatatlo nga partido) nga nabaton sang Personal nga Datos nga halin sa YPrime ay ginausar o ginakalat sang Personal nga Datos sa baloktot nga paagi sa abiso nga ini, maghimo ang YPrime sang mga katwiran nga tikang apang harangan o untaton ang pag-usar o pagbulgar.

Mga Pag-usisa sa Epekto

Ang iban sa Pagproseso nga ginaproseso sang YPrime ay pwede magresulta sa mga piligro sa pribado. Kung sa diin ang Pagproseso ay magaresulta sa ibabaw nga piligro sa mga kinamatarong kag kahilwason sang indibidwal, ang YPrime ay pagahimuon ang pag-usisa sang epekto sa proteksyon sang datos apang matukoy ang kinakahinglanon kag proporsyonalidad sa Pagproseso. Kaupod diri ang pagsasaalang-alang sa mga kaangatana kung diin ginaumpisahan ang aktibidad, ang mga peligro para sa mga indibidwal kag ang mga tikang nga pwede nga pagihimuon apang bawasan ang mga paligro nga ini.

Mga Pagkuntra sang Datos
Kung mabal-an sang YPrime na may ara sang paglabag sa Personal nga Datos nga nagadulot sang piligro sa mga kinamatarong kag katalwayon sang mga indibidwal, iginabalita ini sa Information Commissioner sa sulod sang 72 ka oras sang pagtuklas. Ginasulat sang YPrime ang tanan nga mga paglabag sa datos sa anuman ang epekto nga ini.

Kung ang paglabag ay lamang naga resulta sa isa ka ibabaw nga piligro sa mga kinamatarong kag kahilwayan sang mga indibidwal, ginahambal ini sa mga apektado nga indibidwal nga may ara sang pagkuntra kag magahatag sa ila sang impormasyon ukon sa mga posible nga kahimtangan nga ini kag ang mga tikang sa pagmag-an sa ginhimo nga ini.

Internasyonal nga Datos sa Pagtransfer
Ang Personal nga Datos nga ginakontrol ukong pinoproseso sang YPrime ay pwede ihalin sa mga doog sa guwa sang EEA.

Ginasigurado sang YPrime ang pagsunod sa abiso nga ini sa pamaagi sang pag-usar sang Mga Standard Contractual Clause, kaangot, kag pag-investiga kag pagtatangkang lutason ang anuman nga reklamo o indi pagkaintindihan bangod sa pag-usar kag paglapta sang Personal nga Datos nga galabag sa abiso nga ini.

Mga Pananagutan sang YPrime Employee
Ang mga empleyado sang YPrime ay may ara nga pwede sang access sa Personal nga Datos sang iban nga mga indibidwal kag sang amon nga mga kustomer kag kliyente sa kurso sang ila nga ubra.  Kung sa diin ini nga kaso, gaasa ang YPrime sa mga indibidwal apang mabuligan nga tugunan ang mga obligasyon nga ini sa proteksyon sang datos sa mga taohan kag sa mga kustomer kag kliyente.

Ang mga empleyado nga may access sa Personal nga Datos ay kinahanglanon:

 • para ma-access lang ang datos na may ara sila sang awtoridad nga ma-access at kag para lang sa mga awtorisadong kaangatanan;
 • indi ipagkalat ang datos maliban sa mga indibidwal sa sulod man o guwa sang YPrime nga may tugma nga awtorisasyon;
 • apang mapadayonon sa secure ang datos halimbawa sa pamamaagi sang pagsunod sa mga rules sa pag-access sa mga pook, pag-access sa computer, kaupod ang proteksyon sang password, kag secure nga pag-tipon kag pagkawasak sang file;
 • indi maghalin sang Personal nga Datos, o mga device nga nagaunod o pwede gamiton para ma-access ang Personal nga Datos, halis sa pook sang YPrime nang indi gausar sang tugma nga mga tikang sa seguridad parihas sang pag-encrypt o proteksyon sang password apang ma-secure ang datos kag ang device;
 • hindi mag-tipon sang Personal nga Datos sa mga lokal nga drive o sa mga personal nga device nga ginaausar para sa mga kaangatanan nga ubra; kag
 • apang mag-report sang mga pagkuntra sa datos kung diin nabal-an nila insigida sa privacy@yprime.com .

Ang pagkadismaya sa pagsunod sa mga ginakilala nga ini ay pwede maging isa sa pagkontra sa pagdisiplina, nga pagkaatubangon sa idalom sang mga patakaran kag pamamaagi sang pagdidisiplina sang YPrime.

Magahatag ang YPrime sang paghanda sa tanan nga empleyado bangod sa ila nga mga responsibilidad sa proteksyon sang datos para makipagbahin sa proseso sang induction kag sa mga regular nga agwat pagkatapos sadto.

Ang mga empleyado nga patakaran ay nagakinahanglanon sang regular nga pag-access sa Personal nga Datos, ukong sa responsable nga pagtupad sang abiso nga ini ukong pagsabat sa mga pangabay sa pag-access sa paksa sa idalom sang abiso nga ini, ay makabatun sang madugang nga pagpraktis apang mabuligan sila sang nakakaintindi ang ila nga mga buluhaton kag kung paano magsunod sa mga ini.

Prebado sa Internet
Ang YPrime, o mga ikatatlo nga partido sa direksyon sang YPrime, ay pwede mangolekta sang Personal nga Datos sa pamaagi sang website nga ini kag ang mga pag-interak sang mga nagabisita sa mga elemento sang website nga ini, nga nagapadalum man sa abisong nga ini. Ang ginahambal sa Personal nga Datos ay pwede magkolekta ang isa ka indibidwal ay nagasumite sang iya nga ngalan kag/o ginapuy-an. Ang YPrime, o mga third party sa direksyon sang YPrime, ay pwede man mangolekta sang impormasyon tunggod sa mga pagbisita sa website sang YPrime nga walang sing indibidwal nga aktibong nagsusumite sang impormasyon sa pamamagi sang iban pang automated nga digital na pamaagi, parehas sang mga IP address, cookie identifier, pixel, kag aktibidad nga end-user nga website. Bisan ang impormasyong nga nakolekta sang natura nga mga awtomatikong digital nga pamaagi ay indi direktang ginatukoy sang mga partikular nga indibidwal, ang mga web browser sa internet ay awtomatikong nga nagapadala sang impormasyon sa website sang YPrime bangod sa software nga ginapadalagan sang computer sang isa ka user, parihas sang IP address kag bersyon sang browser. Ang impormasyong nga nakolekta sang mga teknolohiyang nga ini ay hindi pwede gamiton apang makilala ang mga indibidwal nga walang sing madamo nga impormasyon.

Mga cookies
Gina-usar ang YPrime sang cookies nga gamay na datos na file nga ginaserbisyohan namon nga platform kag nakatipon sa imo nga device. Gina-usar ang amon nga site sang cookies nga ginadul-ong namon o ng mga third party para sa iban pa nga kaangatanan kaupod ang pagpapangalagad kag pag-personalize sang website apang maayo ang naagyan sang mga naga-usar kag para sa mga ginatuyo nga kaangatanan sang advertising. Pwede mag-expire ang cookies sa pagtapos sang imo nga session sa pagba-browse, o maga tipon ang mga ini sa imo nga computer na handa para sa masunod nga pagbisita nimo sa website. Pwede nimo punggan ang setting sang cookies sa paagi sang pagkay-o sang mga setting sa imo nga browser (tan-awon ang seksyong \”Help\” (bulig) sang imo nga browser para sa kung paano ini pagahimuon). Ang indi paggana sang cookies ay makakaapektado sa kung pano mo mabatyagan ang amo nga website.

Bersyon 9, huling na-update noong Marso 25, 2023

Scroll to Top