Privacy Hebrew

Y-Prime, LLC
מדיניות פרטיות

מטרה

Y-Prime, LLC (YPrime) מחויבת לשקיפות בכל הנוגע לאיסוף נתונים אישיים והשימוש בהם. הודעה זו מגדירה את מחויבותה של YPrime  לפרטיות, הגנה על נתונים, וזכויות וחובות פרטניות ביחס לנתונים אישיים.

הודעה זו חלה על כל הנתונים האישיים של לקוחות, משתתפים במחקרים קליניים, ספקים, מועמדים לגיוס, עובדים, קבלנים, עובדים לשעבר, וגולשים באתר YPrime (למשל קובצי Cookie ותגיות אינטרנט) שמסופקים ל-YPrime או נאספים ומעובדים על ידה.

זכויות הפרטיות שלכם בקליפורניה

על פי חוק “Shine the Light” (להאיר את האור), תושבי קליפורניה שמספקים מידע אישי מסוים שעל פיו ניתן לזהותם ביחס לקבלת מוצרים או שירותים לשימוש אישי, משפחתי או ביתי זכאים לבקש ולקבל מאיתנו (פעם בשנה) מידע אודות נתוני הלקוח שלהם ששיתפנו (אם בכלל) עם עסקים אחרים לטובת מטרותיהן השיווקיות. אם רלוונטי, מידע זה יכלול את קטגוריות נתוני הלקוחות ואת השמות והכתובות של העסקים שעימם שיתפנו נתונים של לקוחות במהלך השנה הקודמת (לדוגמה, עבור בקשות שיבוצעו ב-2021 נעביר מידע אודות השיתופים שבוצעו ב-2020, אם היו כאלה).

כדי לקבל את המידע הזה, שלחו הודעת דוא”ל לכתובת privacy@yprime.com, בשורת הכותרת כתבו “Request for California Privacy Information” (בקשה למידע פרטיות של קליפורניה). כתבו את המשפט הזה גם בגוף ההודעה שלכם. אנו נספק לכם את המידע הנדרש לכתובת הדוא”ל שלכם שממנה שלחתם את הבקשה.

לידיעתכם, לא כל המידע ששיתפנו מכוסה במסגרת חוק “Shine the Light”, אנו נכלול בתגובתנו רק מידע שמכוסה במסגרת החוק.

YPrime מכבדת את הפרטיות האישית ומעריכה מאוד את האמון שהיא מקבלת מלקוחותיה, עובדיה, המשתתפים במחקרים הקליניים, צרכנים, שותפים עסקיים ואחרים. YPrime שואפת לאסוף, להשתמש ולמסור נתונים אישיים באופן שעולה בקנה אחד עם החוקים של המדינות שבהן היא פועלת, כמו כן היא מתגאה במסורת של עמידה בסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר בפעילות העסקית שלה.

יש להפנות שאלות לגבי הודעה זו, או בקשות למידע נוסף, לכתובת privacy@yprime.com. YPrime מצייתת לתקנות ה-GDPR.

אנו עשויים לעדכן הודעה זו מדי פעם. אם נבצע עדכונים מהותיים, תאריך העדכון האחרון יופיע בסוף העמוד.

הגדרות

“בקר נתונים” הוא אדם טבעי או חוקי, רשות ציבורית, סוכנות או גוף אחר אשר לבדו או בשיתוף עם אחרים קובע את המטרות והאמצעים לעיבוד נתונים אישיים.

“מושא הנתונים” הוא אדם חי טבעי מזוהה או ניתן לזיהוי.

“GDPR” היא האסדרה הכללית להגנה על מידע של האיחוד האירופי

“נתונים אישיים” הם כל מידע המתקשר לאדם חי אותו ניתן לזהות מתוך מידע זה. על פי ה- GDPR, נתונים אלה ידועים כ”מידע הניתן לזיהוי אישי”.

“עיבוד” הוא כל שימוש שנעשה במידע, כולל איסופו, אחסונו, שינויו, מסירתו או השמדתו.

“מעבד נתונים” הוא אדם טבעי או חוקי, רשות ציבורית, סוכנות או גוף אחר המעבד נתונים אישיים בשם בקר הנתונים.

“קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים” הן מידע אודות המוצא הגזעי או האתני של אדם, נתוני רישום פלילי, דעות פוליטיות, אמונות דתיות או פילוסופיות, חברות באגודות מקצועיות, נתונים על בריאות, חיי מין או נטייה מינית ונתונים ביומטריים, והן מהוות סוג של נתונים אישיים.

“נתוני רישום פלילי” הם מידע אודות ההרשעות והעברות הפליליות של אדם, ומידע בקשר לאישומים והליכים פליליים.

עקרונות הגנה על נתונים

YPrime מעבדת נתונים אישיים בהתאם לעקרונות ההגנה על נתונים הבאים:

 • היא מעבדת נתונים אישיים בצורה הוגנת, חוקית ושקופה.
 • היא אוספת נתונים אישיים רק לשם מטרות מוגדרות, מפורשות ומוצדקות.
 • היא מעבדת נתונים אישיים רק כאשר הדבר ראוי, רלוונטי, ורק לשם המטרות שעבורן היא מבצעת את העיבוד.
 • היא מחזיקה בנתונים אישיים מדויקים ונוקטת בכל הצעדים הנדרשים על מנת לוודא שנתונים אישיים שגויים מתוקנים או נמחקים ללא דיחוי.
 • היא מחזיקה בנתונים אישיים רק לפרק הזמן הנחוץ לעיבוד.
 • היא נוקטת באמצעים הולמים על מנת לוודא שנתונים אישיים כאלה מאובטחים ומוגנים מפני עיבוד לא מורשה או לא חוקי ואובדן, השמדה או נזק.

YPrime מקבלת על עצמה את האחריות לאופן שבו היא משיגה, מעבדת ונפטרת מנתונים אישיים, ומבטיחה לעמוד בעקרונות אלה.

 • לעבד נתונים אישיים בצורה הוגנת, חוקית ושקופה.
 • לאסוף נתונים אישיים רק עבור מטרות מוגדרות, מפורשות ומוצדקות.
 • לעבד נתונים אישיים רק כאשר הדבר ראוי, רלוונטי, ותוך הגבלה למטרות שלשמן היא מבצעת העיבוד.
 • להחזיק בנתונים אישיים מדויקים ולנקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת לוודא שנתונים אישיים שגויים מתוקנים או נמחקים ללא דיחוי.
 • להחזיק בנתונים אישיים רק לפרק הזמן הנחוץ לעיבוד.
 • לנקוט באמצעים הולמים על מנת לוודא שנתונים אישיים כאלה מאובטחים ומוגנים מפני עיבוד לא מורשה או לא חוקי ואובדן, השמדה או נזק מקריים.
 • לשאת באחריות על האופן שבו היא משיגה, מעבדת ונפטרת מנתונים אישיים, ועל הבטחתה לעמוד בעקרונות שלעיל.

כאשר YPrime נחשבת לבקרית הנתונים, היא מודיעה למי שנתוניו האישיים מעובדים על ידה על הסיבות לכך, על האופן שבו היא משתמשת בנתונים אלה ומהו הבסיס החוקי לעיבוד על פי הודעת הפרטיות שלה, היא לא תעבד נתונים אישיים של אף אדם מסיבות אחרות. כאשר YPrime מסתמכת על האינטרסים הלגיטימיים שלה כבסיס לעיבוד נתונים, היא תבצע הערכה על מנת לוודא שהזכויות והחירויות של מושאי הנתונים אינן גוברות על האינטרסים הללו. בנוסף, YPrime תעדכן נתונים אישיים ללא דיחוי אם אדם מסוים מודיע לה שהמידע האישי שלו השתנה או אינו מדויק.

כאשר YPrime נחשבת למעבדת נתונים או מעבדת נתונים משנית, YPrime תעבד את הנתונים האישיים רק תוך ציות לחוקים, לכללים ולתקנות, ועל פי הנחיות מפורשות בקר הנתונים.

נתונים אישיים שנאספים במסגרת יחסי עובדים וקבלנים נשמרים בתיק האישי של אותו אדם, בעותק קשיח או בפורמט אלקטרוני, ובמערכות משאבי האנוש של YPrime. פרקי הזמן ש-YPrime מחזיקה בנתונים אישיים אלה הקשורים במשאבי אנוש מופיעים בהודעות הפרטיות שמסופקות על ידה.

לעתים אנו מעניקים גישה מוגבלת לנתונים אישיים לקבלני תפעול ותחזוקה שמספקים ל-YPrime מוצרים או שירותים. אנו מגבילים את הגישה של קבלנים כאלה לנתונים אישיים רק למה שנחוץ להם כדי לבצע את תפקידם המוגבל עבור YPrime באופן סביר. YPrime דורשת מקבלני התפעול והתחזוקה שלה: (1) להגן על הפרטיות של הנתונים אישיים בהתאם להודעה זו, וכן (2) לא להשתמש בנתונים האישיים או למסור אותם למטרה כלשהי מלבד אספקת מוצרים ושירותים ל-YPrime, על פי דרישות החוק.

YPrime שומרת רישום של פעילויות עיבוד הנתונים האישיים שלה בהתאם לדרישות ה-GDPR.

זכויות אישיות

למושאי המידע מוקנות מספר זכויות ביחס לנתונים האישיים שלהם.

בקשות לגישה ממושא המידע

מושאי המידע רשאים לדעת איזה נתונים אישיים YPrime מבקרת ומעבדת אודותיהם, ולוודא שהנתונים האישיים האלה מדויקים ורלוונטיים למטרות שלשמן YPrime אספה אותם. אם מושא מידע מציג בקשה סבירה, YPrime תודיע לו:

 • האם הנתונים האישיים שלו מעובדים ואם כן מדוע, מהן הקטגוריות של נתונים אלה ומהו מקורם אם הם לא נאספו מאותו אדם;
 • למי הנתונים נמסרים או עשויים להימסר, כולל נמענים שנמצאים מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA) ומהם אמצעי הביטחון שבהם נעשה שימוש כשמעבירים את הנתונים;
 • למשך כמה זמן הנתונים האישיים הללו נשמרים (או באיזה אופן פרק הזמן הזה נקבע);
 • כיצד ניתן לתקן או למחוק את הנתונים, או להגביל או להתנגד לעיבודם;
 • כיצד ניתן להתלונן לרשות הפיקוח על פרטיות נתונים הרלוונטית אם מושא הנתונים סבור ש-YPrime לא עמדה בזכויות ההגנה על הנתונים שלו; וכן
 • האם YPrime מקבלת החלטות באופן אוטומטי ולפי איזה לוגיקה היא פועלת כשהיא מקבלת אותן.

בנוסף, YPrime תספק לאדם שמבקש זאת עותק של הנתונים האישיים שלו שנאספו במהלך העיבוד. הוא יימסר בצורה אלקטרונית ברוב המקרים, אם אותו אדם הגיש בקשה לקבלם באופן אלקטרוני, אלא אם הוא מבקש לקבל אותם באופן אחר.

אם אדם מבקש עותקים נוספים, YPrime עשויה לגבות עמלה סבירה, שתתבסס על העלויות האדמיניסטרטיביות של אספקת העותקים הנוספים.

על מנת להגיש בקשה לגישה, על מושא הנתונים לשלוח הודעת דוא”ל לכתובת marketing@yprime.com. כמעט בכל המקרים, YPrime מחויבת על פי חוק לבקש הוכחת זהות לפני שיהיה באפשרותה לעבד את הבקשה. כמו כן, במקרים מסוימים, ייתכן ש-YPrime תצטרך ליצור קשר עם בקר הנתונים אם YPrime היא מעבדת הנתונים (או מעבדת משנית).

YPrime בדרך כלל תגיב לבקשה תוך חודש אחד מיום קבלת הבקשה. במקרים מסוימים, למשל כש-YPrime מעבדת כמויות גדולות של מידע על אותו אדם, היא עשויה להגיב תוך שלושה חודשים מיום קבלת הבקשה. במקרה כזה YPrime תודיע למבקש על כך תוך חודש מיום קבלת הבקשה המקורית.

אם בקשת הגישה ממושא הנתונים אינה מבוססת או מוגזמת, YPrime אינה מחויבת להיענות לה. לחלופין, YPrime רשאית לבחור להיענות אך בתמורה לכך לגבות עמלה שתתבסס על העלויות האדמיניסטרטיביות של המענה לבקשה. דוגמה לבקשת גישה שנחשבת לא מבוססת או מוגזמת היא למשל בקשה חוזרת שעליה YPrime כבר הגיבה. אם אדם מגיש בקשה לא מבוססת או מוגזמת, YPrime תודיע לו על כך והאם היא מתכוונת להיענות לה.

זכויות אחרות

למושאי הנתונים יש מספר זכויות אחרות ביחס לנתונים האישיים שלהם, הם יכולים לדרוש מ-YPrime:

 • ליידע אותם בנוגע לאיסוף והשימוש בנתונים האישיים שלהם;
 • לתקן נתונים אישיים שגויים;
 • להפסיק לעבד או למחוק את הנתונים האישיים שלהם כשהם לא נחוצים יותר למטרות העיבוד;
 • להמשיך להחזיק בנתונים האישיים שלהם אך לא להשתמש בהם;
 • לכבד את זכותו של אדם להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלו בנסיבות מסוימות, למשל לצורך שיווק ישיר;
 • לספק את הנתונים האישיים שלהם בצורה ניידת, כדי שניתן יהיה להעביר אותם בקלות לסביבת IT אחרת. אנו נשמח להיענות לבקשה זו על ידי אספקת הנתונים בקובץ בפורמט “מופרד על ידי פסיקים” (csv);
 • לכבד את זכויותיו של אדם ביחס לקבלת החלטות אוטומטית על בסיס הנתונים האישיים שלו;
 • להפסיק לעבד או למחוק נתונים אישיים אם האינטרסים של אותו אדם גוברים על הבסיס החוקי של YPrime לעיבוד נתונים אישיים (כשהעילה של YPrime לעיבוד נתונים אישיים מתבססת על האינטרסים החוקיים שלה);
 • להפסיק לעבד או למחוק נתונים אישיים אם העיבוד אינו חוקי; וכן
 • להפסיק לעבד נתונים אישיים לתקופה מסוימת אם הנתונים אינם מדויקים או שקיימת מחלוקת האם זכויות הפרט גוברות על הבסיס החוקי של YPrime לעיבוד נתונים אישיים.

על מנת לבקש מ-YPrime לנקוט באחד הצעדים האלה, יש לשלוח הודעת דוא”ל לכתובת marketing@yprime.com.

מי שמקום מושבם נמצא באיחוד האירופי (מושאי מידע באיחוד האירופי) רשאים להתלונן לרשות ההגנה על הנתונים במדינת המוצא שלהם ולהפעיל בוררות מחייבת עבור בגין טענות מסוימות שלא נפתרו על ידי מנגנון פיצוי אחר.

אם יש לכם הערה או חשש שלא ניתן לפתור ישירות מולנו, אתם רשאים ליצור קשר עם רשות ההגנה על הנתונים המוסמכת במקום מגוריכם.

אבטחת נתונים

YPrime לוקחת ברצינות את נושא אבטחת הנתונים האישיים. YPrime מפעילה מדיניות ובקרות פנימיות להגנה על נתונים אישיים מפני אובדן, השמדה, שימוש לרעה או מסירה בשוגג, ועל מנת לוודא שלאף אדם אין גישה לנתונים מלבד עובדים שזקוקים לה לצורך ביצוע עבודתם.

כאשר YPrime מעסיקה צדדים שלישיים שמעבדים נתונים אישיים בשמה, צדדים כאלה עושים זאת על פי הנחיות כתובות, הם נתונים לחובת סודיות ומחויבים להפעיל אמצעים טכניים וארגוניים מתאימים כדי לוודא שהנתונים מאובטחים.

YPrime מכירה באחריות אפשרית במקרים שבהם נתונים אישיים עשויים לעבור לצדדים שלישיים. YPrime לא תעביר נתונים כלשהם לצד שלישי מבלי שהיא תוודא מראש שאותו צד שלישי עומד בעקרונות או חוקים דומים המספקים רמת הגנה הולמת. YPrime אינה מעבירה נתונים אישיים לצדדים שלישיים לא קשורים, אלא אם קיבלה הוראה חוקית לעשות כן מלקוח או בקר נתונים אחר. לדוגמה, נסיבות אלה כוללות חשיפה של נתונים אישיים של לקוח שנדרשת על פי חוק או הליך משפטי, או חשיפות שמתבצעות למען האינטרס החיוני של אדם הניתן לזיהוי, למשל כזה שקשור לחיים, לבריאות או לבטיחות של אותו אדם. במקרה שבו YPrime תידרש להעביר נתונים אישיים לצד שלישי לא קשור, YPrime תוודא שצד זה מספק רמת הגנה הולמת. אם YPrime תגלה שצד שלישי לא קשור שקיבל נתונים אישיים מ-YPrime, משתמש בנתונים האישיים או מוסר אותם בניגוד לתנאי הודעה זו, YPrime תנקוט באמצעים סבירים למניעת או עצירת את השימוש או המסירה.

הערכות השפעה

חלק מהעיבוד שמתבצע על ידי YPrime עשוי לגרום לסיכונים לפרטיות. כשהעיבוד עשוי להוביל לסכנה גבוהה לזכויות ולחירויות הפרט, YPrime תעריך את השפעתו על רמת ההגנה על נהתונים על מנת לקבוע את הנחיצות והמידתיות של העיבוד. במסגרת ההערכה YPrime תשקול את המטרות שעבורן מתבצעת הפעילות, הסיכונים למושאי הנתונים והאמצעים שבהם ניתן לנקוט על מנת להקטין את הסיכונים האלה.

דליפות נתונים

אם YPrime תגלה שהתרחשה דליפת נתונים אישיים המהווה סיכון לזכויות ולחירויות של מושאי המידע, היא תדווח על כך למפקח על המידע תוך 72 שעות מהגילוי. YPrime תבצע רישום של כל דליפות הנתונים ללא קשר להשפעתן.

אם קיימת סבירות גבוהה שדליפת הנתונים תביא לסיכון גבוה לזכויות והחירויות של מושאי המידע, היא תדווח על דליפת הנתונים למי שמושפעים מכך ותספק להם מידע אודות ההשלכות הצפויות ממנה ועל האמצעים שננקטו על מנת למזער את הנזק.

העברות נתונים בינלאומיות

אנו עשויים להעביר נתונים אישיים שמבוקרים או מעובדים על ידי YPrime למדינות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי.

YPrime מבטיחה לעמוד בתנאי הודעה זו באמצעות שימוש בסעיפים חוזיים סטנדרטיים, כפי שרלוונטי, ולבצע חקירה מלאה בעקבות כל תלונה או מחלוקת לגבי שימוש ומסירת נתונים אישיים תוך הפרת הודעה זו על מנת לנסות לפתור את הנושא.

האחריות של עובדי YPrime

במהלך העסקתם, ייתכן שלעובדי YPrime תהיה גישה לנתונים האישיים של אנשים אחרים האישיים ולאלה של לקוחותינו. כשזה המקרה, YPrime מסתמכת על אותם עובדים לסיוע בעמידה בחובות ההגנה על הנתונים שלה כלפי הצוות והלקוחות.

עובדים עם גישה לנתונים אישיים נדרשים:

 • לגשת רק לנתונים שאליהם הם מורשים לגשת ורק למטרות שאושרו;
 • לא למסור נתונים, בתוך או מחוץ ל-YPrime, אלא למי שקיבל אישור מתאים לכך;
 • לשמור על בטיחות הנתונים, למשל באמצעות עמידה בכללי הגישה למתחמים, גישה למחשבים, הגנה באמצעות סיסמה, ואחסון והשמדת קבצים בצורה מאובטחת;
 • לא להוציא מתחומי YPrime נתונים אישיים, או מכשירים המכילים נתונים אישיים או כאלה שניתן להשתמש בהם כדי לגשת לנתונים אישיים, מבלי לנקוט באמצעי אבטחה מתאימים, למשל הצפנה או הגנה באמצעות סיסמה כדי לאבטח את הנתונים ואת המכשיר;
 • לא לשמור נתונים אישיים בכוננים מקומיים או על גבי מכשירים אישיים שבהם נעשה שימוש למטרות עבודה; וכן
 • לדווח לכתובת לprivacy@yprime.com באופן מיידי על כל דליפת נתונים שעליה יש להם מידע.

אי עמידה בדרישות אלה עשויה להוביל לעברה משמעתית, אשר תטופל בהתאם למדיניות וההליכים המשמעתיים של YPrime.

YPrime תדאג להעביר הדרכה לכל העובדים בנוגע לאחריותם בקשר להגנה על הנתונים שלהם, כחלק מתהליך הגיוס שלהם ובמרווחי זמן קבועים לאחר מכן.

עובדים שתפקידם דורש גישה קבועה לנתונים אישיים, או כאלה שאחראים ליישום הודעה זו או למענה לבקשות גישה ממושאי נתונים על פי תנאי הודעה זו, יקבלו הדרכה נוספת שתסייע להם להבין את חובותיהם ואת האופן שבו עליהם לעמוד בהן.

פרטיות באינטרנט

YPrime, או צדדים שלישיים מטעמה של YPrime, עשויים לאסוף נתונים אישיים דרך אתר האינטרנט שלה והאינטראקציות של הגולשים עם אלמנטים באתר האינטרנט שלה, הכפופים אף הם להודעה זו. ניתן לאסוף נתונים אישיים כאלה כשאדם מוסר את שמו ו/או את כתובתו. YPrime, או צדדים שלישיים מטעמה של YPrime רשאים לאסוף מידע על ביקורים באתר YPrimeבאמצעים דיגיטליים אוטומטיים שונים, למשל כתובות IP, מזהי קובצי Cookie, פיקסלים ופעילות משתמש הקצה באתר, מבלי שאדם ישלח מידע באופן פעיל. למרות שהמידע שנאסף באמצעים דיגיטליים אוטומטיים אלה אינו גורם לזיהוי ישיר של משתמשים ספציפיים, דפדפני האינטרנט מעבירים לאתר YPrime באופן אוטומטי נתונים לגבי התוכנה שמופעלת במחשב של המשתמש, למשל כתובת IP וגרסת דפדפן. לא ניתן להשתמש במידע שנאסף על ידי טכנולוגיות זיהוי אלה ללא מידע מזהה נוסף.

קובצי Cookie

YPrime עושה משתמשת בקובצי Cookie, אלו הם קובצי נתונים קטנים שמוגדרים על ידי הפלטפורמה שלנו ונשמרים במכשיר שלכם. האתר שלנו משתמש בקובצי Cookie שנוצרו על ידינו או על ידי צדדים שלישיים למגוון מטרות, כולל תפעול והתאמה אישית של האתר כדי לשפר את חווית המשתמש ולמטרות פרסום ממוקדות. ייתכן שתוקף קובצי ה-Cookie יפוג כשתסיימו לגלוש, או שהן יאוחסנו במחשב שלכם ויפעלו שוב בפעם הבאה שתגלשו באתר. באפשרותכם לשנות את ההגדרות בדפדפן שלכם כדי למנוע את הגדרת קובצי ה-Cookie (יש לעבור על החלק “עזרה” בדפדפן שלכם כדי לקבל פרטים על האופן שבו ניתן לעשות זאת). השבתת קובצי ה-Cookie תשפיע על חוויית הגלישה שלכם באתר שלנו.

גרסה 9, עודכנה לאחרונה ב-25 במרץ 2023