Y-Prime, LLC
Πολιτική Απορρήτου

Σκοπός
Η Y-Prime, LLC (YPrime) δεσμεύεται για τη διαφάνεια όσον αφορά τη συλλογή και τη χρήση Προσωπικών Δεδομένων. Αυτή η ειδοποίηση καθορίζει τη δέσμευση της YPrime για το απόρρητο, την προστασία δεδομένων και τα ατομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα.

Αυτή η ειδοποίηση ισχύει για όλα τα Προσωπικά Δεδομένα πελατών, συμμετεχόντων σε κλινικές δοκιμές, πωλητών, αιτούντων εργασία, υπαλλήλων, εργολάβων, πρώην υπαλλήλων και επισκεπτών του ιστότοπου της YPrime (όπως cookies και ετικέτες διαδικτύου) που παρέχονται ή συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την YPrime.

Τα δικαιώματα απορρήτου σας στην Καλιφόρνια
Σύμφωνα με τον νόμο «Shine the Light» της Καλιφόρνια, οι κάτοικοι της Καλιφόρνια που παρέχουν ορισμένες προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σε σχέση με την απόκτηση προϊόντων ή υπηρεσιών για προσωπική, οικογενειακή ή οικιακή χρήση έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από εμάς (μία φορά το ημερολογιακό έτος) πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες πελατών που κοινοποιήσαμε (εάν υπάρχουν) σε άλλες επιχειρήσεις για δικές τους χρήσεις άμεσου μάρκετινγκ.  Εάν ισχύει, αυτές οι πληροφορίες θα περιλαμβάνουν τις κατηγορίες πληροφοριών πελατών και τα ονόματα και τις διευθύνσεις των επιχειρήσεων στις οποίες κοινοποιήσαμε πληροφορίες πελατών για το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος (π.χ. αιτήματα που έγιναν το 2021 θα λάβουν πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες κοινής χρήσης του 2020, εάν υπάρχουν).

Για να λάβετε αυτές τις πληροφορίες, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@yprime.com με τη φράση \”Αίτημα για πληροφορίες απορρήτου της Καλιφόρνιας\” στη γραμμή θέματος και στο σώμα του μηνύματός σας. Θα σας παρέχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες στη διεύθυνση email σας ως απάντηση.

Λάβετε υπόψη ότι δεν καλύπτονται όλες οι κοινοποιήσεις πληροφοριών από τις απαιτήσεις \”Shine the Light\” και μόνο οι πληροφορίες σχετικά με την καλυπτόμενη κοινή χρήση θα περιλαμβάνονται στην απάντησή μας.

Η YPrime σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο και εκτιμά την εμπιστοσύνη των πελατών, των εργαζομένων, των συμμετεχόντων σε κλινικές δοκιμές, των καταναλωτών, των επιχειρηματικών εταίρων και άλλων. Η YPrime καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να συλλέγει, να χρησιμοποιεί και να αποκαλύπτει Προσωπικά Δεδομένα με τρόπο που να συνάδει με τους νόμους των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται, αλλά έχει επίσης παράδοση να τηρεί τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα στις επιχειρηματικές πρακτικές της.

Ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση ή αιτήματα για περαιτέρω πληροφορίες, θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση privacy@yprime.com. Η YPrime συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ.

Αυτή η ειδοποίηση ενδέχεται να ενημερώνεται περιστασιακά. Όταν γίνονται ενημερώσεις υλικού, η ημερομηνία της τελευταίας αναθεώρησης θα εμφανίζεται στο τέλος της σελίδας.

Ορισμοί
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων» είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

\”Υποκείμενο δεδομένων\” είναι ένα φυσικό πρόσωπο εν ζωή, που αναγνωρίζεται ή μπορεί να αναγνωριστεί.

Ο «ΓΚΠΔ» είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

\”Προσωπικά δεδομένα\” είναι οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με ένα εν ζωή άτομο που μπορεί να αναγνωριστεί από αυτές τις πληροφορίες. Σύμφωνα με τον GDPR αυτά τα δεδομένα είναι γνωστά ως «Προσωπικά Αναγνωρίσιμα Στοιχεία».

«Επεξεργασία» είναι οποιαδήποτε χρήση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, αποθήκευσης, τροποποίησης, αποκάλυψης ή καταστροφής τους.

Ο «Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων» είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων.

«Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων» σημαίνει πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνική καταγωγή ενός ατόμου, τα Δεδομένα Ποινικού Μητρώου, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικάτα, την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τα βιομετρικά δεδομένα, και είναι μια μορφή προσωπικών δεδομένων.

«Δεδομένα Ποινικού Μητρώου» σημαίνει πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα ενός ατόμου, καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με ποινικές κατηγορίες και διαδικασίες.

Αρχές Προστασίας Δεδομένων
Η YPrime επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων:

 • Επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα δίκαια, νόμιμα και με διαφανή τρόπο.
 • Συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.
 • Επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα μόνο όπου είναι επαρκή, συναφή και περιορίζεται σε ό,τι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της Επεξεργασίας.
 • Διατηρεί ακριβή Προσωπικά Δεδομένα και λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα ανακριβή Προσωπικά Δεδομένα διορθώνονται ή διαγράφονται χωρίς καθυστέρηση.
 • Διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την Επεξεργασία.
 • Υιοθετεί τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα είναι ασφαλή και προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη Επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημιά.

Η YPrime αναλαμβάνει την ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο αποκτά, επεξεργάζεται και διαθέτει Προσωπικά Δεδομένα, καθώς και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις παραπάνω αρχές.

 • Επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα δίκαια, νόμιμα και με διαφανή τρόπο.
 • συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.
 • Επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα μόνο όπου είναι επαρκή, συναφή και περιορίζεται σε ό,τι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της Επεξεργασίας.
 • Διατηρεί ακριβή Προσωπικά Δεδομένα και λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα ανακριβή Προσωπικά Δεδομένα διορθώνονται ή διαγράφονται χωρίς καθυστέρηση.
 • Διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την Επεξεργασία.
 • Υιοθετεί τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα είναι ασφαλή και προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη Επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημιά.
 • Η YPrime αναλαμβάνει την ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο αποκτά, επεξεργάζεται και διαθέτει Προσωπικά Δεδομένα, καθώς και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις παραπάνω αρχές.

Σε περίπτωση Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, η YPrime αναφέρει στα άτομα τους λόγους για τους οποίους Επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα τους, το πώς χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα και τη νομική βάση για την Επεξεργασία στις ειδοποιήσεις απορρήτου της, χωρίς να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα ατόμων για άλλους λόγους. Όταν η YPrime βασίζεται στα έννομα συμφέροντά της ως βάση για την Επεξεργασία δεδομένων, θα διενεργεί αξιολόγηση για να διασφαλίσει ότι αυτά τα συμφέροντα δεν αναιρούν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων. Η YPrime θα ενημερώσει αμέσως τα Προσωπικά Δεδομένα εάν ένα άτομο πληροφορήσει ότι τα στοιχεία του/της έχουν αλλάξει ή είναι ανακριβή.

Σε περίπτωση Εκτελούντος την Επεξεργασία Δεδομένων ή Υπεργολάβου Επεξεργασίας, η YPrime θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες, κανονισμούς και σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά τις σχέσεις εργαζομένων και εργολάβων φυλάσσονται στο αρχείο προσωπικού του ατόμου, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και σε συστήματα YPrime HR. Οι περίοδοι για τις οποίες η YPrime διατηρεί τέτοια Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό περιέχονται στις ειδοποιήσεις απορρήτου της που εκδίδονται σε ιδιώτες.

Οι ανάδοχοι εργασιών και συντήρησης της YPrime έχουν μερικές φορές περιορισμένη πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα κατά την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών στην YPrime. Η πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα από αυτούς τους αναδόχους περιορίζεται σε ό,τι είναι εύλογα απαραίτητο για να εκτελέσει ο ανάδοχος την περιορισμένη λειτουργία του για την YPrime. Η YPrime απαιτεί από τους εργολάβους λειτουργίας και συντήρησής της να: (1) προστατεύουν το απόρρητο οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με αυτήν την ειδοποίηση και (2) να μην χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν Προσωπικά Δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την παροχή στην YPrime προϊόντων και υπηρεσιών, όπως απαιτείται από το νόμο.

Η YPrime διατηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων της στην Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

Ατομικά Δικαιώματα
Ως υποκείμενα δεδομένων, τα άτομα έχουν ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα τους.

Αιτήματα πρόσβασης υποκειμένου

Τα άτομα έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ποια Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με αυτά ελέγχει και επεξεργάζεται η YPrime και να διασφαλίζουν ότι αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα είναι ακριβή και συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους τα συνέλεξε η YPrime. Εάν ένα άτομο κάνει ένα εύλογο αίτημα, η YPrime θα του/της απαντήσει:

 • εάν τα δεδομένα του υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και εάν ναι γιατί, τις σχετικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων και την πηγή των δεδομένων εάν δεν συλλέγονται από το άτομο·
 • σε ποιους αποκαλύπτονται ή ενδέχεται να γνωστοποιηθούν τα δεδομένα του/της, συμπεριλαμβανομένων των παραληπτών που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και των διασφαλίσεων που ισχύουν για τέτοιες μεταφορές·
 • για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται τα Προσωπικά Δεδομένα του/της (ή πώς αποφασίζεται αυτή η περίοδος)·
 • τα δικαιώματά του/της για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό ή ένσταση στην Επεξεργασία·
 • το δικαίωμά του/της να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων εάν πιστεύει ότι η YPrime δεν έχει συμμορφωθεί με τα δικαιώματά του/της προστασίας δεδομένων· και
 • αν η YPrime πραγματοποιεί ή όχι αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη λογική που εμπεριέχεται σε οποιαδήποτε τέτοια λήψη αποφάσεων.

Η YPrime θα παρέχει επίσης στο άτομο ένα αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που έχουν συλλεχθεί κατά την Επεξεργασία. Αυτό θα είναι κανονικά σε ηλεκτρονική μορφή εάν το άτομο έχει υποβάλει αίτημα ηλεκτρονικά, εκτός εάν το άτομο ζητήσει διαφορετικά.

Εάν το άτομο απαιτεί πρόσθετα αντίγραφα, η YPrime μπορεί να χρεώσει ένα εύλογο τέλος, το οποίο θα βασίζεται στο διοικητικό κόστος για την παροχή των πρόσθετων αντιγράφων.

Για να υποβάλετε ένα αίτημα πρόσβασης υποκειμένου, το άτομο θα πρέπει να αποστείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση marketing@yprime.com. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, η YPrime είναι νομικά υποχρεωμένη να ζητήσει αποδεικτικό ταυτότητας προτού διεκπεραιωθεί το αίτημα.  Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, η YPrime μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων εάν η YPrime είναι ο Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων (ή ο Υπεργολάβος Επεξεργασίας), εάν υπάρχει.

Η YPrime θα απαντήσει κανονικά σε ένα αίτημα εντός προθεσμίας ενός μήνα από την ημερομηνία παραλαβής του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν η YPrime επεξεργάζεται μεγάλες ποσότητες δεδομένων του ατόμου, μπορεί να απαντήσει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος. Η YPrime θα αποστείλει γραπτό μήνυμα στο άτομο εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αρχικού αιτήματος για να του/της πει εάν θα συμβεί αυτό.

Εάν ένα αίτημα πρόσβασης υποκειμένου είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, η YPrime δεν είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με αυτό. Εναλλακτικά, η YPrime μπορεί να συμφωνήσει να απαντήσει, αλλά θα χρεώσει ένα τέλος, το οποίο θα βασίζεται στο διοικητικό κόστος ανταπόκρισης στο αίτημα. Ένα παράδειγμα αιτήματος πρόσβασης υπουκειμένου που είναι πιθανό να θεωρηθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό είναι όταν επαναλαμβάνεται ένα αίτημα για το οποίο η YPrime έχει ήδη απαντήσει. Εάν ένα άτομο υποβάλει αίτημα που είναι αβάσιμο ή υπερβολικό, η YPrime θα τον/την ειδοποιήσει ότι συμβαίνει αυτό και εάν θα ανταποκριθεί ή όχι σε αυτό.

Άλλα Δικαιώματα
Τα άτομα έχουν μια σειρά από άλλα δικαιώματα σε σχέση με τα Προσωπικά τους Δεδομένα. Τα άτομα μπορούν να απαιτήσουν από την YPrime:

 • να τους ενημερώνει για τη συλλογή και χρήση των Προσωπικών τους Δεδομένων·
 • την διόρθωση ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων·
 • την διακοπή Επεξεργασίας ή τη διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων που δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της Επεξεργασίας·
 • να συνεχίσει να αποθηκεύει τα Προσωπικά τους Δεδομένα αλλά να μην τα χρησιμοποιεί·
 • να σέβεται το δικαίωμα ενός ατόμου να αντιταχθεί στην Επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα για άμεσο μάρκετινγκ·
 • να τους παρέχει τα Προσωπικά Δεδομένα τους σε φορητή μορφή, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν εύκολα σε άλλο περιβάλλον πληροφορικής. Συνήθως θα ικανοποιούσαμε αυτό το αίτημα παρέχοντας τα δεδομένα με τη μορφή αρχείου (csv) με \”τιμές διαχωρισμένες με κόμματα\”.
 • να σέβεται τα δικαιώματα ενός ατόμου που σχετίζονται με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση τα Προσωπικά του/της Δεδομένα·
 • την διακοπή Επεξεργασίας ή τη διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων εάν τα συμφέροντα του ατόμου υπερισχύουν των νόμιμων λόγων της YPrime για Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (όπου η YPrime βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά της ως λόγο για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων).
 • την διακοπή της Επεξεργασίας ή τη διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων εάν η Επεξεργασία είναι παράνομη· και
 • την διακοπή της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων για μια περίοδο εάν τα δεδομένα είναι ανακριβή ή εάν υπάρχει αμφισβήτηση σχετικά με το εάν τα συμφέροντα του ατόμου υπερισχύουν ή όχι των νόμιμων λόγων της YPrime για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Για να ζητήσει από την YPrime να κάνει οποιοδήποτε από αυτά τα βήματα, το άτομο θα πρέπει να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση marketing@yprime.com.

Πρόσωπα από την ΕΕ (Υποκείμενα Δεδομένων της ΕΕ) μπορούν να προσφύγουν στην οικεία αρχή προστασίας δεδομένων τους και μπορούν να επικαλεστούν δεσμευτική διαιτησία για ορισμένες υπολειπόμενες αξιώσεις που δεν επιλύονται από άλλους μηχανισμούς προσφυγής.
Εάν έχετε κάποιο σχόλιο ή ανησυχία που δεν μπορεί να επιλύσετε απευθείας μαζί μας, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την αρμόδια τοπική αρχή προστασίας δεδομένων.

Ασφάλεια δεδομένων
Η YPrime λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων. Η YPrime διαθέτει εσωτερικές πολιτικές και ελέγχους για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από απώλεια, τυχαία καταστροφή, κακή χρήση ή αποκάλυψη και για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα, εκτός από τους υπαλλήλους κατά την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Όταν η YPrime δεσμεύει τρίτα μέρη να επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό της, αυτά τα μέρη το κάνουν βάσει γραπτών οδηγιών, υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο και υποχρεούνται να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων.

Η YPrime αναγνωρίζει πιθανή ευθύνη σε περιπτώσεις όπου τα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε τρίτους. Η YPrime δεν θα μεταβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους χωρίς προηγουμένως να διασφαλίσει ότι το τρίτο μέρος συμμορφώνεται με αρχές ή παρόμοιους νόμους που παρέχουν επαρκές και ισοδύναμο επίπεδο προστασίας. Η YPrime δεν μεταβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη, εκτός εάν κατευθύνεται νόμιμα από πελάτη ή άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Για παράδειγμα, τέτοιες περιστάσεις θα περιλαμβάνουν αποκαλύψεις των Προσωπικών Δεδομένων ενός πελάτη που απαιτούνται από το νόμο ή τη νομική διαδικασία ή αποκαλύψεις που γίνονται για το ζωτικό συμφέρον ενός αναγνωρίσιμου προσώπου, όπως αυτές που αφορούν τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλεια. Σε περίπτωση που ζητηθεί από την YPrime να μεταβιβάσει Προσωπικά Δεδομένα σε μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος, η YPrime θα διασφαλίσει ότι αυτό το μέρος παρέχει επαρκές και ισοδύναμο επίπεδο προστασίας. Εάν η YPrime μάθει ότι ένα μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος που έλαβε Προσωπικά Δεδομένα από την YPrime χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει Προσωπικά Δεδομένα κατά τρόπο αντίθετο με αυτήν την ειδοποίηση, η YPrime θα λάβει εύλογα μέτρα για να αποτρέψει ή να σταματήσει τη χρήση ή την αποκάλυψη.

Εκτιμήσεις επιπτώσεων
Ορισμένες από τις Επεξεργασίες που πραγματοποιεί η YPrime ενδέχεται να οδηγήσουν σε κινδύνους για το απόρρητο. Όπου η Επεξεργασία θα οδηγούσε σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ατόμου, η YPrime θα διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων στην προστασία δεδομένων για να καθορίσει την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της Επεξεργασίας. Αυτό θα περιλαμβάνει την εξέταση των σκοπών για τους οποίους διεξάγεται η δραστηριότητα, των κινδύνων για τα άτομα και των μέτρων που μπορούν να ληφθούν για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων.

Παραβιάσεις δεδομένων
Εάν η YPrime ανακαλύψει ότι υπήρξε παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων που θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων, θα το αναφέρει στον Επίτροπο Πληροφοριών εντός 72 ωρών από την ανακάλυψη. Η YPrime θα καταγράφει όλες τις παραβιάσεις δεδομένων ανεξάρτητα από την επίδρασή τους.

Εάν η παραβίαση είναι πιθανό να οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων, θα αναφέρει στα θιγόμενα άτομα ότι υπήρξε παραβίαση και θα τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές συνέπειές της και τα μέτρα μετριασμού που έχει λάβει.

Διεθνείς Μεταφορές Δεδομένων
Τα Προσωπικά Δεδομένα που ελέγχονται ή υφίστανται επεξεργασία από την YPrime μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του ΕΟΧ.

Η YPrime διασφαλίζει τη συμμόρφωση με αυτήν την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες, που ισχύουν, και διερευνώντας πλήρως και επιχειρώντας να επιλύσει οποιαδήποτε καταγγελία ή διαφωνία σχετικά με τη χρήση και αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων κατά παράβαση αυτής της ειδοποίησης.

Ευθύνες Υπαλλήλων YPrime
Οι υπάλληλοι της YPrime ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα άλλων ατόμων και των πελατών και αγοραστών μας κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους.  Όπου συμβαίνει αυτό, η YPrime βασίζεται σε ιδιώτες για να βοηθήσει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της για την προστασία των δεδομένων προς το προσωπικό και προς τους πελάτες και τους πελάτες.

Οι εργαζόμενοι που έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα απαιτείται:

 • να έχουν πρόσβαση μόνο σε δεδομένα στα οποία έχουν εξουσιοδότηση πρόσβασης και μόνο για εξουσιοδοτημένους σκοπούς·
 • να μην αποκαλύψουν δεδομένα παρά μόνο σε άτομα εντός ή εκτός της YPrime που διαθέτουν κατάλληλη εξουσιοδότηση·
 • να διατηρούν ασφαλή τα δεδομένα, για παράδειγμα, με τη συμμόρφωση με κανόνες πρόσβασης σε εγκαταστάσεις, πρόσβαση σε υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας με κωδικό πρόσβασης και ασφαλούς αποθήκευσης και καταστροφής αρχείων·
 • να μην αφαιρέσουν Προσωπικά Δεδομένα ή συσκευές που περιέχουν ή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα, από τις εγκαταστάσεις της YPrime χωρίς την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, όπως κρυπτογράφηση ή προστασία με κωδικό πρόσβασης για την ασφάλεια των δεδομένων και της συσκευής.
 • να μην αποθηκεύουν Προσωπικά Δεδομένα σε τοπικές μονάδες δίσκου ή σε προσωπικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για εργασιακούς σκοπούς· και
 • να αναφέρουν παραβιάσεις δεδομένων τις οποίες αντιλαμβάνονται στο privacy@yprime.com αμέσως.

Η παράλειψη τήρησης αυτών των απαιτήσεων μπορεί να συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο θα αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τις πειθαρχικές πολιτικές και διαδικασίες της YPrime.

Η YPrime θα παρέχει εκπαίδευση σε όλους τους υπαλλήλους σχετικά με τις ευθύνες προστασίας δεδομένων τους ως μέρος της διαδικασίας εισαγωγής και σε τακτά χρονικά διαστήματα στη συνέχεια.

Οι υπάλληλοι των οποίων οι ρόλοι απαιτούν τακτική πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα ή που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή αυτής της ειδοποίησης ή την ανταπόκριση σε αιτήματα πρόσβασης βάσει αυτής της ειδοποίησης, θα λάβουν πρόσθετη εκπαίδευση για να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τα καθήκοντά τους και πώς να συμμορφωθούν με αυτά.

Προσωπικό Απόρρητο στο Διαδίκτυο
Η YPrime, ή τρίτα μέρη υπό την καθοδήγηση της YPrime, μπορεί να συλλέγουν Προσωπικά Δεδομένα μέσω του ιστότοπού της και μέσω των αλληλεπιδράσεων των επισκεπτών με στοιχεία του ιστότοπού της, τα οποία υπόκεινται επίσης στην παρούσα ειδοποίηση. Αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν όταν ένα άτομο υποβάλλει το όνομα ή/και τη διεύθυνσή του. Η YPrime ή τρίτα μέρη υπό την καθοδήγηση της YPrime, μπορούν επίσης να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με επισκέψεις στον ιστότοπο της YPrime χωρίς ένα άτομο να υποβάλλει ενεργά πληροφορίες μέσω διαφόρων αυτοματοποιημένων ψηφιακών μέσων, όπως διευθύνσεις IP, αναγνωριστικά cookie, pixel και δραστηριότητα ιστότοπου τελικού χρήστη. Αν και οι πληροφορίες που συλλέγονται με τέτοια αυτοματοποιημένα ψηφιακά μέσα δεν προσδιορίζουν άμεσα συγκεκριμένα άτομα, τα προγράμματα περιήγησης διαδικτύου μεταδίδουν αυτόματα πληροφορίες στον ιστότοπο YPrime σχετικά με το λογισμικό που λειτουργεί ο υπολογιστής ενός χρήστη, όπως διεύθυνση IP και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτές τις τεχνολογίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ατόμων χωρίς πρόσθετες αναγνωρίσιμες πληροφορίες.

Cookies
Η YPrime χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι μικρά αρχεία δεδομένων που εξυπηρετούνται από την πλατφόρμα μας και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies που ενεργοποιούνται από εμάς ή τρίτα μέρη για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και της εξατομίκευσης του ιστότοπου για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών και για στοχευμένους διαφημιστικούς σκοπούς. Τα cookies ενδέχεται να λήγουν στο τέλος της περιόδου λειτουργίας περιήγησής σας ή μπορεί να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας έτοιμα για την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τον ιστότοπο. Μπορείτε να αποτρέψετε τη ρύθμιση των cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας (ανατρέξτε στην ενότητα \”Βοήθεια\” του προγράμματος περιήγησής σας για το πώς να το κάνετε αυτό). Η απενεργοποίηση των cookies θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τον ιστότοπό μας.

Έκδοση 9, τελευταία ενημέρωση 25 Μαρτίου 2023

Scroll to Top