Privacy Cebuano

Y-Prime, LLC Polisiya sa Pagkapribado

Katuyoan
Ang Y-Prime, LLC (YPrime) nanaad nga wala kiniy itago kon bahin sa pagkolekta ug paggamit sa Personal Data. Kini nga pahibalo nagpakita sa kaseryoso sa YPrime sa pagkapribado, proteksiyon sa data, ug indibiduwal nga katungod kon bahin sa Personal Data.

Kini nga pahibalo mapadapat sa tanang Personal Data sa kliyente, partisipante sa klinikal nga pagtesting, vendor, aplikante sa trabaho, empleyado, kontraktor, kanhing empleyado, ug bisita sa website sa Yprime (sama sa cookies ug internet tag) nga ihatag o kolektahon ug iproseso sa YPrime.

Imong mga Katungod sa Pagkapribado sa California
Ilawom sa “Shine the Light” nga balaod sa California, ang mga residente sa California nga mihatag og particular nga impormasyon nga magpaila kon kinsa sila para makakuhag produkto o serbisyo nga pangpersonal, pangpamilya, o pangbalay naay katungod nga mangayog impormasyon gikan namo (kausa sa usa ka tuig) kon unsang mga impormasyon sa kustomer ang among gipaambit (kon naa) sa laing mga negosyo aron ilang direktang magamit sa marketing.  Kon naa, kini nga impormasyon maglakip sa mga kategorya sa impormasyon sa kustomer ug sa mga ngalan ug adres sa mga negosyo nga among gihatagag impormasyon sa kustomer niadtong miaging tuig (pananglitan, ang mga request sa 2021 makakuhag impormasyon bahin sa kon kinsay gihatagan niadtong 2020, kon naa).

Para makuha ni nga impormasyon, palihog pag-email sa privacy@yprime.com nga naay “Request for California Privacy Information” sa subject line ug sa unod sa imong mensahe. Ihatag namo ang imong gipangayong impormasyon sa email adres ingong tubag..

Palihog matikdi nga dili tanang impormasyon ang ilalom sa mga kinahanglanon sa “Shine the Light”, ug kadto lang impormasyon nga apil sa gipaambit ang naa sa among tubag.

Ang YPrime nagtahod sa pagkapribado sa kada indibiduwal ug nagpabili sa pagsalig sa mga kustomer, empleyado, partisipante sa klinikal nga pagtesting, konsyumer, kasosyo sa negosyo ug uban pa. Gipaningkamotan sa YPrime nga mokolekta, mogamit ug mobutyag og Personal Data base sa mga balaod sa mga nasod diin kini nagnegosyo, pero naa pod kiniy tradisyon sa pagmentinar sa kinatas-ang sukdanan sa ethics dihang magnegosyo.

Ipadala ang mga pangutana bahin niini nga pahibalo, o mga request para sa dugang impormasyon sa privacy@yprime.com. Nagsunod ang YPrime sa GDPR.

Kini nga pahibalo i-update tingali usahay. Dihang naay mga update, makita sa kataposan sa panid ang petsa sa kataposang rebisyon.

Kahulogan
Ang “Tigkontrolar sa Data” mao ang natural o legal nga tawo, publikong awtoridad, ahensiya o ubang grupo nga maoy modesisyon sa katuyoan ug paagi sa Pagproseso sa Personal Data, kini man nag-inusara o naay laing kauban.

Ang “Subject sa Data” mao ang nailhan o puwedeng ilhon nga buhing tawo.

Ang “GDPR” mao ang General Data Protection Regulation sa European Union

Ang “Personal Data” mao ang bisan unsang impormasyon bahin sa buhing tawo nga puwedeng mailhan gamit ang maong impormasyon. Ilalom sa GDPR kini nga data nailhan nga “Personally Identifiable Information”.

Ang “Pagproseso” mao ang paggamit sa data, apil ang pagkolekta, pagtipig, pag-amenda, pagpahibalo o pagbasura niini.

Ang “Tigproseso sa Data” mao ang natural o legal nga tawo, publikong awtoridad, ahensiya o ubang grupo nga maoy moproseso sa Personal Data para sa tigkontrolar sa data.

Ang “Espesyal nga Kategoriya sa Personal Data” nagtumong sa impormasyon bahin sa rasa o etnikong kagikan, Data sa Kriminal nga Rekord, opinyon sa politika, relihiyoso o pilosopikal nga tinuohan, pagkamembro sa trade union, panglawas, sex life o seksuwal nga oryentasyon ug biometric data sa usa ka indibiduwal, ug maoy usa ka klase sa Personal Data.

Ang “Data sa Kriminal nga Rekord” nagtumong sa pagkapriso ug mga kalapasan sa usa ka indibiduwal, ug impormasyon bahin sa kriminal nga mga pasangil ug hearing.

Mga Prinsipyo sa Pagprotektar sa Data
Ginaproseso sa YPrime ang Personal Data base sa mosunod nga mga prinsipyo sa pagprotektar sa data:

 • Ginaproseso ang Personal Data sa paagi nga patas, subay sa balaod, ug walay gitago.
 • Mangolekta lang og Personal Data para sa espesipiko, klaro ug legal nga mga katuyoan.
 • Ginaproseso lang ang Personal Data kon kini igo, konektado, ug limitado sa kon unsay kinahanglan para sa Pagproseso.
 • Nagatipig og hustong Personal Data ug nagahimog rasonableng mga tikang sa pagseguro nga makoreksiyonan o mapapas dayon ang sayop nga Personal Data.
 • Nagatipig lang og Personal Data sulod sa panahon nga gikinahanglan para sa Pagproseso.
 • Naghimog nahiangayng mga tikang sa pagseguro nga luwas ang Personal Data, ug protektado gikan sa dili awtorisado o ilegal nga Pagproseso, ug wala tuyoang pagkawala, pagbasura, o pagkadaot.

Giako sa YPrime ang responsibilidad kon giunsa niini pagkuha, pagproseso, ug pagbasura sa Personal Data, ug sa pagseguro nga masunod ang mga prinsipyo sa ibabaw.

 • Pagproseso sa Personal Data sa paagi nga patas, subay sa balaod, ug walay gitago.
 • Pagkolektag Personal Data para sa espesipiko, klaro ug legal nga mga katuyoan.
 • Pagproseso sa Personal Data kon kini igo, konektado, ug limitado sa kon unsay kinahanglan para sa Pagproseso.
 • Pagtipig og hustong Personal Data ug paghimog rasonableng mga tikang sa pagseguro nga makoreksiyonan o mapapas dayon ang sayop nga Personal Data.
 • Pagtipig lang og Personal Data sulod sa panahon nga gikinahanglan para sa Pagproseso.
 • Paghimog nahiangayng mga tikang sa pagseguro nga luwas ang Personal Data, ug protektado gikan sa dili awtorisado o ilegal nga Pagproseso, ug wala tuyoang pagkawala, pagbasura, o pagkadaot.
 • Pag-ako sa responsibilidad kon giunsa niini pagkuha, pagproseso, ug pagbasura sa Personal Data, ug sa pagseguro nga masunod ang mga prinsipyo sa itaas.

Dihang sila ang Tigkontrolar sa Data, sultihan sa YPrime ang mga indibiduwal sa mga rason sa Pagproseso sa ilang Personal Data, unsaon niini paggamit ang maong data ug ang legal nga basehan sa Pagproseso sa mga pahibalo sa mga pagkapribado niini, dili iproseso ang Personal Data sa mga indibiduwal para sa laing rason. Dihang magsalig ang YPrime sa legal nga mga interes niini ingong basehan sa Pagproseso sa data, maghimo nig pagsusi sa pagseguro nga dili malapas sa mga katungod ug kagawasan sa mga indibiduwal ang maong mga interes. I-update dayon sa YPrime ang Personal Data kon moingon ang indibiduwal nga nausab o sayop ang iyang impormasyon.

Dihang sila ang Tigproseso sa Data o sub-processor, iproseso lang sa YPrime ang Personal Data base sa nahiangayng mga balaod, lagda, regulasyon, ug sa kon unsay gitugot sa tigkontrolar sa data.

Ang Personal Data nga gikuha panahon sa kalambigitan sa empleyado ug kontraktor ibutang sa indibiduwal nga file sa kawani, sa hard copy o elektronikong format ug sa mga Sistema sa YPrime HR. Ang gitas-on sa panahon nga tipigan sa YPrime ang maong konektado sa HR nga Personal Data naa sa pahibalo sa pagkapribado nga gihatag ngadto sa mga indibiduwal.

Usahay limitado ang access sa Personal Data sa mga kontraktor sa operation ug maintenance sa YPrime dihang naghatag silag mga produkto o serbisyo sa YPrime. Limitado ang access niini nga mga kontraktor sa kon unsa ray gikinahanglan sa ilang limitadong trabaho para sa YPrime ingong kontraktor. Ang mga kontraktor sa operation ug maintenance sa YPrime kinahanglang: (1) magprotektar sa pagkapribado sa bisang unsang Personal Data base niini nga pahibalo, ug (2) dili mogamit o mobutyag sa Personal Data sa bisan unsang katuyoan gawas sa paghatag og produkto ug serbisyo sa YPrime, sumala sa gipangayo sa balaod.

Naay rekord ang YPrime sa mga Pagproseso niini sa Personal Data base sa gipangayo sa GDPR.

Indibiduwal nga mga Katungod
Ingong subject sa data, naay pipila ka katungod ang mga indibiduwal maylabot sa ilang Personal Data.

Pagpangayog Access sa Subject

Naay katungod ang mga indibiduwal nga mahibaloan kon unsang Personal Data bahin nila ang gikontrolar ug giproseso sa YPrime ug sa pagseguro nga husto ug konektado ang maong Personal Data sa katuyoan kon nganong gikolekta ni sa YPrime. Kon rasonableng mo-request ang indibiduwal, sultihan siya sa YPrime kon:

 • iproseso ba o dili ang iyang data ug kon ngano, unsang Personal Data ang gikuha ug asa gikan ang data kon dili kini gikan sa indibiduwal;
 • kinsay makahibalo o posibleng mahibalo sa iyang data, apil kadtong naa gawas sa European Economic Area (EEA) ug ang pagprotektar nga himoon sa maong mga pagpasa;
 • unsa ka dugay tipigan ang iyang Personal Data (o giunsa pagtino ang maong gidugayon);
 • unsay iyang mga katungod sa pagkorek o pagpapas sa data, o sa paglimite o pagsupak sa Pagproseso;
 • unsay iyang katungod sa pagreklamo sa nahiangayng awtoridad nga nagdumala sa pagkapridado sa data kon paminaw niya wala masunod sa YPrime ang iyang mga katungod sa pagprotektar sa data; ug
 • mohimo ba ang YPrime ug automated nga pag-desisyon o dili ug ang lohikal nga basehanan sa maong paghimog desisyon.

Hatagan sab og kopya sa YPrime ang indibiduwal sa Personal Data nga gikolekta panahon sa Pagproseso. Sagad elektroniko ni kon eletroniko kininggipangayo sa indibiduwal, gawas kon lahi ang gipangayo sa indibiduwal.

Kon mangayog dugang kopya ang indibiduwal, puwedeng mangayog rasonableng bayad ang YPrime, nga ibase sa administratibong kantidad sa paghatag og dugang kopya.

Para mangayog access sa subject, kinahanglang mag-email ang indibiduwal sa marketing@yprime.com. Halos sa tanang kahimtang, ang YPrime gi-require sa balaod nga mangayo og ID sa dili pa maproseso ang request.  Dugang pa, sa pipila ka kahimtang, kinahanglan tingaling kontakon sa YPrime ang tigkontrolar sa data kon ang YPrime ang Tigproseso sa Data (o sub-processor), kon nahiangay.

Sagad dangtag usa ka bulan ayha motubag ang YPRime sa usa ka request sukad sa petsa nga nadawat kini. Sa pipila ka kahimtang, sama pananglitan kon daghang data sa indibiduwal ang kinahanglang iproseso sa YPrime, dangtan nig tulo ka bulan sukad sa petsa nga nadawat ang request. Sulatan sa YPrime ang indibiduwal usa ka bulan sukad nadawat ang orihinal nga request aron sultihan siya niini nga kahimtang.

Kon klarong walay basehan o sobra ra ang pagpangayog access sa subject, dili obligadong mohatag niini ang YPrime. Ingong alternatibo, puwedeng mosugot ang YPrime pero naay bayad, nga gibase sa administratibong kantidad sa pagtubag sa request. Usa ka pananglitan nga walay basehan o sobra ra ang pagpangayog access sa subject kon nahatagan nag access sa YPrime sa miagi ug mibalik na pod og request. Kon magpadalag walay basehan o sobra ra nga request ang usa ka indibiduwal, pahibaloon siya sa YPrime niini nga kahimtang ug kon tubagon ba siya o dili.

Uban Pang Katungod
Naay pipila ka uban pang katungod ang mga indibiduwal nga konektado sa ilang Personal Data. Puwedeng i-require sa mga indibiduwal ang YPrime nga:

 • pahibaloon sila bahin sa pagkolekta ug paggamit sa ilang Personal Data;
 • koreksiyonan ang sayop nga Personal Data;
 • ihunong ang Pagproseso o papason ang Personal Data nga wala na kinahanglana para sa Pagproseso;
 • ipadayon ang pagtipig sa ilang Personal Data pero dili ni gamiton;
 • tahoron ang katungod sa indibiduwal nga idili ang Pagproseso sa ilang Personal Data sa pipila ka kahimtang sama sa direktang marketing;
 • hatagan sila sa ilang Personal Data sa portable nga porma, aron sayon ning ibalhin sa ubang IT environment. Sagad tubagon namo ni nga request pinaagi sa paghatag sa data sa “comma-separated-values” (csv) nga file;
 • tahoron ang katungod sa indibiduwal kon bahin sa automated nga paghimog desisyon base sa ilang Personal Data;
 • ihunong ang Pagproseso o papason ang Personal Data kon malapas sa mga interes sa indibiduwal ang legal nga mga basehan sa YPrime sa Pagproseso sa Personal Data (dihang magbase ang YPrime sa legal nga mga interes niini sa Pagproseso sa Personal Data);
 • ihunong ang Pagproseso o papason ang Personal Data kon ilegal ang Pagproseso; ug
 • ihunong kadiyot ang Pagproseso sa Personal Data kon sayop ang data o kon naay panaglalis kon nalapas ba sa mga interes sa indibiduwal ang legal nga mga basehan sa YPrime sa Pagproseso sa Personal Data o wala.

Aron hangyoon ang YPrime sa paghimo sa bisan hain niini nga mga tikang, kinahanglang mag-email ang indibiduwal sa marketing@yprime.com.

Ang mga Tawo sa EU (Data Subject sa EU) puwedeng moreklamo sa awtoridad sa pagprotektar sa data sa ilang dapit ug puwedeng mohimog gikinahanglang desisyon para sa nahibiling pipila ka pangangkon nga wala masulbad sa ubang mga pamaagi sa pagsulbad.
Kon naa kay komento o problema nga dili direktang masulbad namo, puwede sab nimong kontakon ang nahiangayng lokal nga awtoridad sa pagprotektar sa data.

Seguridad sa Data
Seryoso para sa YPrime ang seguridad sa Personal Data. Naay gipatuman nga mga polisiya ug kontrol ang YPrime aron maprotektahan ang Personal Data gikan sa pagkawala, wala tuyoang pagbasura, sayop nga paggamit o pagbulgar, ug sa pagseguro nga dili ma-access ang data, gawas sa mga empleyado nanginahanglan ani para sa ilang trabaho.

Dihang manginahanglag ikatulong Partido ang YPrime sa pagproseso sa Personal Data, magsunod ang ikatulong partido sa sinulat nga instruksiyon, ug obligadong huptan ning kompidensiyal ug ipadapat ang nahiangayng teknikal ug organisasyonal nga mga pamaagi aron maseguro ang seguridad sa data.

Giila sa YPrime ang posibleng kapeligrohan dihang ipasa ang Personal Data sa ikatulong partido. Dili ipasa sa YPrime ang bisang unsang Personal Data sa ikatulong partido kon dili una masegurong mosunod ang ikatulong partido sa mga prinsipyo o susamang mga balaod nga nagtaganag igo ug parehas nga lebel sa proteksiyon. Dili ipasa sa YPrime ang Personal Data sa dili konektado nga ikatulong partido, gawas kon legal nga gisugo sa kliyente o ubang tigkontrol sa data. Pananglitan, apil sa maong kahimtang ang pagbutyag sa Personal Data sa kliyente base sa gipangayo sa balaod o legal nga proseso, o pagbutyag tungod sa importanteng interes sa mailhan nga tawo sama pananglitan kon bahin sa kinabuhi, panglawas, o safety. Kon gihangyo ang YPRime nga ipasa ang Personal Data sa dili konektado nga ikatulong partido, seguroon sa YPrime nga motahag ang maong partido ug igo ug parehas nga lebel sa proteksiyon. Kon mahibaloan sa YPrime nga ang dili konektado nga ikatulong partido nga midawat sa Personal Data migamit o mibutyag sa Personal Data sa paagi nga wala mahiuyon niini nga pahibalo, mohimog rasonableng mga tikang ang YPrime aron malikayan o mahunong ang paggamit o pagbutyag.

Pagsusi sa Epekto
Pipila sa Pagproseso nga ginahimo sa YPrime puwedeng moresulta sa kapeligrohan sa pagkapribado. Dihang ang Pagproseso moresulta sa grabeng kapeligrohan sa katungod ug kagawasan sa indibiduwal, maghimog pagsusi sa epekto ang YPrime aron maila kon unsa ka kinahanglan o kon mas dako ba ang kadaot kon ipadayon ang Pagproseso. Apil ani ang pagkosiderar sa katuyoan sa paghimo sa aktibidad, kapeligrohan para sa indibiduwal ug ang mga angayng himoon aron malikayan ang maong kapeligrohan.

Paglapas sa Data
Kon mahibaloan sa YPrime nga naay nahitabong paglapas sa Personal Data nga peligroso sa katungod ug kagawasan sa mga indibiduwal, ireport nila kini sa Information Commissioner sulod sa 72 oras sukad kini mahibaloi. Irecord sa YPrime ang tanang paglapas sa data bisan unsa pay epekto niini.

Kon posibleng moresultag grabeng kapeligrohan sa katungod ug kagawasan sa indibiduwal ang paglapas, sultihan niini ang apektadong mga indibiduwal nga naay paglapas ug hatagan silag impormasyon bahin sa mga resulta ug sa gihimong mga aksiyon aron malikayan ni.

Internasyonal nga Pagpasa sa Data
Ang Personal Data nga gikontrolar o giproseso sa YPrime posibleng ipasa sa mga nasod gawas sa EEA.

Giseguro sa YPRime ang pagsunod niini nga pahibalo pinaagi sa paggamit og mapadapat nga Standard Contractual Clauses, ug pag-imbestigar pag-ayo ug pagpaningkamot sa pagsulbad sa mga reklamo o panaglalis bahin sa paggamit ug pagbutyag sa Personal data nga supak niini nga pahibalo.

Resposibilidad sa Empleyado sa YPrime
Posibleng naay access ang empleyado sa YPrime sa Personal Data sa ubang indibiduwal ug sa among mga kostumer ug kliyente panahon sa ilang pagtrabaho.  Niini nga kahimtang, mosalig niini nga mga indibiduwal ang YPrime aron mahimo ang mga obligasyon niini sa pagprotektar sa data sa staff ug mga kostumer ug kliyente.

Ang mga empleyado nga naay access sa Personal Data kinahanglang:

 • i-access lang ang data kon awtorisado silang mo-access ug para lang sa awtorisadong mga katuyoan;
 • dili magbutyag og data gawas sa mga indibiduwal sa sulod o gawas sa YPrime nga naay nahiangayng awtorisasyon;
 • maghupot sa seguridad sa data sama pananglitan sa pagsunod sa mga lagda sa pag-access sa mga pasilidad, access sa computer, apil ang password, ug pagseguro sa storage sa file ug pagbasura;
 • dili magtangtang sa Personal Data, o device nga naay access o puwedeng magamit sa pag-access sa Personal Data, sa sulod sa YPrime nga walay gihimong nahiangayng aksiyon sa pagseguro sama sa encryption o password para maseguro ang data ug ang device;
 • dili magtipig og Personal Data sa local drive o sa personal nga device nga gigamit sa trabaho; ug
 • ireport dayon ang paglapas sa data nga ilang nahibaloan sa privacy@yprime.com.

Puwedeng masilotan ang dili pagsunod niini nga mga kinahanglanon, nga atubangon ubos sa mga polisiya ug pamaagi sa pagdisiplina sa YPrime.

Bansayon sa YPrime ang tanang empleyado bahin sa ilang mga responsibilidad sa pagprotektar sa data ingong bahin sa proseso sa pagsugod ug sa regular paghuman niana.

Ang mga empleyado nga kinahanglang regular nga mo-access sa Personal Data, o kadtong responsable sa pagpatuman niini nga pahibalo, makadawat og dugang pagbansay aron matabangan silang masabtan ang ilang trabaho ug kon unsaon kini pagsunod.

Pagkapribado diha sa Internet
Ang YPrime, o ang ikatulong partido ubos sa paggiya sa YPrime, posibleng mangolektag Personal Data pinaagi sa website niini ug sa pagpakiglabot sa mga bisita sa mga parte sa website niini, nga nailalom usab niini nga pahibalo. Puwedeng makolekta ang maong Personal Data dihang isumite sa indibiduwal ang iyang ngalan ug/o adres. Ang YPrime, o ang ikatulong partido ubos sa paggiya sa YPrime, puwede pong mangolektag impormasyon bahin sa mga pagbisita sa website sa YPrime bisag wala magsumiteg impormasyon ang indibiduwal gamit ang lainlaing automated nga digital nga mga pamaagi, sama sa mga IP address, cookie identifier, pixel, ug end-user website activity. Bisag ang impormasyong gikolekta sa maong automated nga digital nga mga pamaagi wala direktang magpaila sa espesipikong mga indibiduwal, awtomatikong ipasa sa mga internet web browser ang impormasyon sa website sa YPrime bahin sa software nga ginagamit sa user, sama sa IP address ug bersiyon sa browser. Ang mga impormasyon nga gikolekta niini nga mga teknolohiya dili magamit sa pag-ila sa indibiduwal kon walay dugang impormasyon nga magpaila nila.

Cookies
Ang YPrime naggamit og cookies nga maoy gagmay nga mga file sa data nga ihatag sa among platform ug tipigan sa imong device. Ang among site naggamit og cookies nga gikan namo o sa mga ikatulong partido tungod sa daghang rason apil ang pag-operate ug pag-personalize sa website aron mas mapanindot ang kasinatian ug para sa mga katuyoan sa pag-advertise. Posibleng ma-expire ang cookies pagkatapos sa imong sesyon sa pag-browse, o posibleng matipigan ni sa imong computer ingong pagpangandam sa imong sunod nga pagbisita sa website. Puwede nimong malikayan ang pag-set sa cookies pinaagi sa pag-adjust sa mga setting sa imong browser (tan-awa ang “Help” nga seksyon sa imong browser aron makita kon unsaon ni paghimo). Maapektohan ang imong kasinatian sa among website kon imong i-disable ang cookies.

Bersyon 9, kataposang gi-update niadtong Marso 25, 2023